december 13, 2016

Čo nás čaká v sektore poskytovania úverov

V súčasnosti banky poskytujú úvery na bývanie za najnižšie úrokové sadzby v histórii. Odborníci predpokladajú, že tieto sadzby, ktoré podliezli dve percentá a vyrovnali sa tak priemeru eurozóny, môžu na jeseň ešte klesnúť. Aktuálny pozitívny trend v poskytovaní hypoték však už začiatkom roka 2017 môže navrhovaným opatrením pribrzdiť Národná banka Slovenska (NBS).

V roku 2014 vydala NBS Odporúčanie, ktorého cieľom bolo zabezpečiť, aby banky adekvátne vyhodnocovali schopnosť retailových klientov splácať svoje záväzky. Osobitne v období nízkych úrokových sadzieb, kedy je dôležité hodnotiť schopnosť klientov splácať úvery dostatočne konzervatívne aj vzhľadom na riziko budúceho zvýšenia úrokových sadzieb, a tým aj splátok úverov. Účelom Odporúčania bolo prispieť k zachovaniu zdravo fungujúceho trhu retailových úverov, ktorý NBS už dlhodobo hodnotí ako stabilný s pomerne vysokou odolnosťou voči prípadným rizikám.
V roku 2016 NBS pripravila transformáciu tohto „nepovinného“ Odporúčania na „povinný“ vykonávací predpis Opatrenie NBS s účinnosťou od 1. januára 2017, ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní. Opatrením sa vytvorí právny rámec pre dohľad nad plnením pravidiel obozretného poskytovania úverov na bývanie. Návrh opatrenia ustanovuje podrobnosti a metodiku posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie s cieľom ďalej podporiť stabilitu bankového sektora; upresňuje minimálne harmonizované požiadavky v oblasti stanovenia a dodržiavania limitov pre ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie a ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie. Ďalej rieši zisťovanie príjmov a výdavkov spotrebiteľa, a taktiež obozretné stanovenie, dodržiavanie limitov a pravidiel pre maximálnu splatnosť a spôsob splácania úveru na bývanie.

Opatrenie je odôvodňované predovšetkým snahou obozretne predísť negatívnym trendom pri poskytovaní úverov na bývanie, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík. Aktuálny vývoj na trhu retailových úverov je jedným z najvýznamnejších faktorov vplývajúcich na stabilitu slovenského bankového sektora. Týka sa to najmä úverov na bývanie, ktorých tempo rastu bolo v predchádzajúcom období jedno z najvyšších v EÚ. NBS nevníma tento rast z hľadiska stability slovenského finančného sektora negatívne, avšak je dôležité, aby uvedené trendy boli založené na zdravom prístupe zo strany bánk a neviedli ku kumulácii rizík bánk aj ich klientov v budúcnosti. Preto navrhované Opatrenie je potrebné vnímať ako prevenciu zo strany NBS proti týmto rizikám.

Pozri si všetky výhody zblízka

Radi ti ukážeme všetky poskytované služby
alebo porovnáme výšku tvojich provízií.