Poistenie podnikateľov

Pre pokojný spánok malých a stredných podnikateľov.

Porovnávame pre vás produkty týchto partnerov

Poistenie podnikateľov si môžete uzatvoriť online prostredníctvom našej stránky. Uzatvára sa so spoluúčasťou a platnosťou pre územie Slovenska. Ak budete pri uzatváraní poistenia potrebovať pomôcť, môžete sa na nás obrátiť aj telefonicky.

Naše poistenie podnikateľov je určené pre malých a stredných podnikateľov (živnostníkov a právnické osoby), ktorí chcú chrániť svoje podnikanie pred nepredvídateľnými škodami. Vzťahuje sa na krytie nehnuteľností, hnuteľných vecí ako aj zodpovednosti za neúmyselne spôsobené škody tretím osobám na majetku, zdraví alebo živote.

Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov sa týka budov a vedľajších stavieb, stavebných súčastí, výrobných a prevádzkových zariadení a zásob v prípade živelnej udalosti, odcudzenia alebo vandalizmu. Poistenie strojov sa navyše môže vzťahovať aj na náhodné a nečakané poškodenie stroja a s tým spojené prerušenie prevádzky.

Finančná strata spôsobená prerušením prevádzky môže zahŕňať ušlý zisk, fixné náklady spojené s prevádzkou do opätovného obnovenia prevádzky, prípadne náklady dodatočne účelne vynaložené na skrátenie prerušenia prevádzky.

V prípade poistenia majetku musí byť tento chránený predpísaným zabezpečovacím zariadením. Spôsob zabezpečenia býva definovaný podľa dohodnutej poistnej sumy a predmetu zabezpečenia. Pri krádeži alebo vandalizme musí byť udalosť šetrená políciou.

Poistenie podnikateľov sa v rámci poistenia zodpovednosti nevzťahuje napríklad na škody spôsobené samotnému podnikateľovi, blízkej fyzickej alebo právnickej osobe alebo ktoré neboli spôsobené poistenou činnosťou. Vo výlukách škôd môžu byť aj ďalšie, preto si podrobne pozrite čo je a čo nie je poistením kryté.

Poistenie podnikateľov sa uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok. Vzniká zaplatením prvého poistného na účet poisťovne. To musí byť uhradené pred dňom začiatku poistenia. Poistenie uzatvorené na dobu neurčitú môžete vypovedať minimálne 6 týždňov pred výročným dňom poistnej zmluvy.

Potrebujete pomôcť s výberom?