Sprostredkovanie vkladov a investícií

Naši sprostredkovatelia pri navrhovaných riešeniach vychádzajú z potrieb klientov v čase (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé), zohľadňujúc investičný profil klienta - výška investície, mena, akú časť majetku klienta investícia predstavuje, investičný horizont, účel investície, vzťah klienta k riziku, očakávaný výnos, klientom preferované riešenie a podobne. 

Portfólio produktov - vklady
  • termínované vklady​
  • ​vklady bez časovej viazanosti
  • ​sporiace účty
  • bežné účty
  • ​účty peňažného trhu
 

 

Portfólio produktov - investície

  • jednorazové a pravidelné investície do podielových fondov
  • na výber rôzne sporiace programy (ako napr. schémy rešpektujúce životný cyklus klienta - tzv. PLC)
  • obchodovanie s investičnými cennými papiermi (pokyny na priamy nákup akcií, dlhopisov a i.)
    • riadené portfóliá investujúce priamo do akcií využívajúc obchodné príkazy ako stop-loss a take-profit
  • služby privátneho bankovníctva