PZP

PZP pre vaše auto, motocykel aj prívesný vozík. Hľadáte najlacnejšie povinné zmluvné poistenie alebo chcete chrániť aj svoje auto? Naše PZP porovnanie jednotlivých poisťovní je dôkladné a pritom prehľadné. Uzatvorte si PZP online v priebehu pár minút.

PZP online

Online PZP viete uzatvoriť kedykoľvek, či už pomocou počítača alebo telefónu. Vaše nové PZP začne platiť ihneď.

PZP porovnanie

Kalkulačka PZP vám porovná produkty jednotlivých poisťovní na jednom mieste rýchlo a prehľadne.

PZP pripoistenia

Povinné zmluvné poistenie si môžete rozšíriť o rôzne doplnkové pripoistenia pre vaše auto ako aj posádku vozidla.

Povinné zmluvné poistenie a porovnanie PZP

Čo je PZP?

PZP vás chráni v prípade, ak niekomu inému spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku. Známe je aj ako zákonné poistenie, pretože je povinné na základe zákona a musí byť uzatvorené pre každé vozidlo v cestnej premávke. Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára minimálne na sumu 5,24 mil. eur pre škody na zdraví a 1,05 mil. eur pre škody na majetku. Jednotlivé poisťovne však v rámci PZP online ponúkajú aj vyššie limity krytia (až do výšky 10 mil. eur pre všetky škody).

PZP porovnanie

Naša kalkulačka vám vypočíta a zobrazí PZP porovnanie jednotlivých poisťovní po zadaní základných parametrov o vašom aute prípadne jeho EČV alebo VIN. Samozrejmosťou je porovnanie PZP bez osobných údajov. Po výbere pre vás najlepšej ponuky si poistenie môžete priamo v kalkulačke aj uzatvoriť a zaplatiť priamo na účet poisťovne. PZP online je vám k dispozícii kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Porovnanie si môžete nechať zaslať aj na email a vrátiť sa k nemu neskôr.

Rozsah krytia PZP

V prípade poistnej udalosti uhradí poisťovňa škody do výšky limitu poistného krytia. Ide o náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení, škôd vzniknutých poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením. Z PZP sú hradené aj náklady na zdravotnú starostlivosť a nemocenské, úrazové a dôchodkové dávky.

Platnosť PZP

PZP poistenie je platné na území štátov zapojených do systému zelenej karty. Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia. Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a ukončiť ho môžete na základe podmienok definovaných v zákone alebo poistných podmienkach poisťovne. Overenie platnosti PZP si môžete urobiť aj online na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Výpoveď PZP

PZP môže zaniknúť písomnou výpoveďou jednou zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy, ku koncu poistného obdobia, ak ste výpoveď podali minimálne 6 týždňov vopred alebo do jedného mesiaca od škodovej udalosti. Vzor výpovede je aj súčasťou našej online kalkulačky PZP.

Zánik PZP podľa zákona

Okrem písomnej výpovede PZP zaniká aj v prípade zániku motorového vozidla, zápisom prevodu držby vozidla, vyradenia z evidencie, prijatia oznámenia o krádeži, vyradenia vozidla z premávky alebo zmeny nájomcu. Ak uvedená situácia nastane, bezodkladne informujte poisťovňu, v ktorej máte povinné zmluvné poistenie uzatvorené.

Zelená karta

Zelená karta je doklad o uzatvorení PZP. Je platná na našom území ako aj v krajinách na nej uvedených. Umožňuje používanie auta aj v zahraničí bez nutnosti uzatvoriť si miestne poistenie zodpovednosti. Ak cestujete do krajiny, kde zelená karta nie je platná, musíte si uzatvoriť tzv. hraničné poistenie. Pri uzatvorení PZP online máte hneď k dispozícii dočasnú zelenú kartu, následne vám poisťovňa zašle ročnú. Po novom sa vydáva v čierno-bielom prevedení.

PZP pripoistenia

Súčasťou vášho PZP sú automaticky aj asistenčné služby. Okrem základného poistenia si však môžete vybrať aj zo širokej ponuky doplnkových pripoistení, ktorými môžete čiastočne chrániť aj vaše auto alebo posádku vozidla. Najčastejšími pripoisteniami sú poistenie čelného skla, poistenie stretu so zverou, úrazové poistenie posádky (známe aj ako poistenie sedadiel), poistenie proti živelným pohromám a poistenie krádeže auta. Niektoré poisťovne ponúkajú aj ďalšie pripoistenia, ktoré môžu byť takisto súčasťou vášho PZP online.

Poistenie čelného skla

Pripoistenie čelného skla môže byť súčasťou PZP alebo sa dá prikúpiť samostatne. Môže sa vzťahovať iba na čelné sklo alebo celé zasklenie vozidla. Poistenie čelného skla sa vzťahuje na náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla. Poistené nebývajú diaľničné známky a iné nálepky na skle, spätné zrkadlá, zariadenia pripevnené ku sklu a podobne. Poistenie čelného skla takisto nekryje nepriame náklady.

Poistenie stretu so zverou

Poistenie stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta v dôsledku náhodnej a nepredvídateľnej zrážky so zvieraťom. Býva buď súčasťou základného poistenia alebo sa dá k PZP pripoistiť. Pri uzatváraní PZP online si v kalkulačke pozrite aj výluky, pretože nie všetko musí poistenie stretu so zverou kryť (napríklad mobilné telefóny, navigácie, batožina, výpočtová a audiovizuálna technika a podobne).

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP online jednotlivých poisťovní. Ak máte prípadne záujem o komplexné poistenie vášho auta, pozrite si aj havarijné poistenie.

S kým spolupracujeme?

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy