Pillow PZP

Pillow poistenie auta ponúka tri varianty poistného krytia. Základný je vo výške 6,5 mil. eur pre škody na zdraví a 1,3 mil. eur pre škody na majetku. Najvyšší variant kryje všetky škody až do výšky 10 mil. eur. Súčasťou Pillow PZP sú aj asistenčné služby.

Limit krytia

Pillow PZP ponúka tri varianty krytia škôd na zdraví a majetku: 6,5 / 1,3 mil. eur, 8 / 5 mil. eur a 10 / 10 mil. eur.

Pripoistenia

K základnému Pillow PZP si môžete vybrať ľubovoľné z množstva doplnkových pripoistení.

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú súčasťou Pillow PZP. Pillow poistenie auta ponúka na výber 4 varianty asistenčných služieb.

Pripoistenia k Pillow PZP

Dopravná nehoda

Pillow PZP môžete rozšíriť o krytie škôd na poistenom aute následkom stretu, nárazu, pádu alebo vjazdu do vody, ak k tomu nedošlo počas neoprávneného používania vozidla alebo jeho krádeže. Súčasťou pripoistenia je aj krytie neúmyselného chemického poškodenia laku vozidla.

Krádež

Pripoistenie krádeže vozidla rozširuje Pillow PZP o krytie škôd, ktoré vám vzniknú v prípade krádeže alebo lúpeže auta, jeho poškodenia ak je evidované políciou ako ukradnuté alebo poškodenia počas jeho neoprávneného používania.

Prírodná udalosť

Pillow poistenie auta v prípade pripoistenia proti prírodným udalostiam kryje škody na vašom vozidle spôsobené požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, krupobitím, víchricou, povodňou, záplavou, zosuvom snehu, ľadu, ťarchou snehu alebo námrazy, náhodným zosuvom alebo pádom skál alebo zemín, zemetrasením, pádom stožiara, stĺpa alebo stromu, vodou z vodovodných zariadení.

Sklo

Pillow PZP si môžete rozšíriť aj o samostatné poistenie skiel vozidla. Poistenie kryje všetky výhľadové sklá auta vrátane presklenej strechy a strešného okna. Poistené sú aj časti, ktoré sú povinne so sklom vymeniteľné (napr. senzory) a náklady na ich kalibráciu. Súčasťou poistenia sú aj spätné zrkadlá ale veci so sklom spojené a dodatočné úpravy skla nie sú kryté.

Zver

Pripoistenie kryje škody spôsobené stretom so zvieraťom na idúcom alebo zaparkovanom vozidle. Súčasťou poistenia je aj prehryzenie káblov hlodavcami. Nepriame škody nie sú poistením kryté (napríklad ak sa vyhnete zrážke so zverou a spôsobíte iné škody).

Vandalizmus

Pripoistenie proti vandalizmu kryje škody na zaparkovanom vozidle v prípade, ak auto úmyselne poškodí cudzia osoba, niekto ukradne časť vozidla alebo ho poškodí pri pokuse o krádež. Neúmyselné konanie nie je týmto pripoistením kryté.

Batožina

Pillow PZP môžete rozšíriť o poistenie batožiny (vrátane detských sedačiek), ktoré kryje jej poškodenie alebo zničenie pri dopravnej nehode, zrážke so zverou, prírodnou udalosťou, vandalizmom alebo odcudzením. Uzatvára sa na poistnú sumu 750 alebo 1 500 eur so spoluúčasťou 10 %.

Poistené nie sú napríklad peniaze, doklady, cennosti, záznamy na zvukových a dátových nosičoch, živé zvieratá, zbrane a ich príslušenstvo, veci umeleckej a historickej hodnoty a podobne.

Úraz

Súčasťou Pillow PZP môže byť aj pripoistenie úrazu vodiča pre prípad trvalých následkov, smrti alebo hospitalizácie. Poistná suma pre trvalé následky a smrť v dôsledku úrazu je 20 000 eur, hospitalizácia je poistená na 20 eur denne.

Poistenie obsahuje aj krytie smrti obidvoch rodičov následkom úrazu po dopravnej nehode. V tomto prípade je deťom do 25 rokov mesačne vyplácaných 400 eur.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP. Aký je rozsah poistenia, jeho platnosť, kedy zaniká alebo ako podať výpoveď.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy