Cestovné poistenie

Cestovné poistenie vám pomôže znížiť náklady, ktoré môžu vzniknúť na dovolenke v zahraničí. Porovnanie cestovného poistenia jednotlivých poisťovní si môžete jednoducho a rýchlo urobiť aj prostredníctvom našej stránky. Zistite, ktoré cestovné poistenie je najlepšie.

Liečebné náklady

Základom je poistenie liečebných nákladov, ktoré môžete mať s neobmedzeným krytím. To sa oplatí najmä v USA a Kanade, kde sú náklady na liečbu vyššie.

Pripoistenia

Vaše cestovné poistenie si môžete doplniť o množstvo pripoistení, z ktorých najčastejšie sú poistenie storna zájazdu, zodpovednosti, úrazu a batožiny.

Asistenčné služby

Všetky poisťovne ponúkajú cestovné poistenie vrátane asistenčných služieb. Tie vám pomôžu pri úraze, ochorení, spôsobenej škode a kedykoľvek, keď to budete potrebovať.

Ktoré cestovné poistenie je najlepšie?

Cestovné poistenie si vyberajte podľa toho kam cestujete a čo všetko chcete mať poistením kryté. Je rozdiel, či cestujete v rámci Európskej únie, kde vám teoreticky postačuje aj Európsky preukaz zdravotného poistenia, alebo cestujete do vzdialenejších krajín. Pri cestách najmä do USA a Kanady sa oplatí mať cestovné poistenie s nelimitovaným krytím liečebných nákladov, pretože tie sa v prípade úrazu alebo choroby môžu vyšplhať do astronomických výšok. Dôležité je aj zvážiť, ktoré pripoistenia si prikúpiť, aké sú riziká, že vám vznikne škoda, ktorú by ste museli finančne znášať sami. Najčastejšími pripoisteniami sú poistenie storna zájazdu, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny. Poisťovne však ponúkajú aj ďalšie doplnkové pripoistenia. Najlepšie cestovné poistenie si viete v našej kalkulačke ušiť na mieru podľa vašich potrieb pre konkrétnu cestu.

Porovnanie cestovného poistenia

Naša kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám na jednom mieste porovná produkty viacerých poisťovní. Zadáte základné parametre cesty (kam cestujete, kedy cestujete, s kým cestujete) a ceny jednotlivých poisťovní máte k dispozícii na pár klikov. Porovnanie cestovného poistenia je prehľadné a podrobné, výsledky sú zobrazené od najlacnejšej ponuky. Cestovné poistenie každej poisťovne si viete individuálne upraviť podľa svojich potrieb, môžete si nastaviť požadované pripoistenia, limity krytia, prípadne pozrieť podrobné informácie k produktu. Ktoré cestovné poistenie je najlepšie pre vás si vyberiete sami. Cestovné poistenie si viete v kalkulačke aj uzatvoriť a zaplatiť priamo na účet poisťovne. Porovnanie cestovného poistenia na jednom mieste vám ušetrí množstvo času, ktoré by ste strávili vlastným porovnávaním jednotlivých poisťovní.

Celoročné cestovné poistenie

Ak cestujete do zahraničia častejšie, cestovné poistenie si môžete uzatvoriť vždy pred každou cestou alebo si to uľahčiť a uzatvoriť si celoročné cestovné poistenie pre opakované cesty do zahraničia. To platí počas celého roka a môžete absolvovať ľubovoľný počet ciest. Limitom je akurát maximálna dĺžka jedného vycestovania, ktorá sa môže u jednotlivých poisťovní líšiť. Spravidla to býva 45 alebo 90 dní. Ročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre Európu alebo celý svet. Základom je poistenie liečebných nákladov no je možné prikúpiť si aj doplnkové pripoistenia. Súčasťou môže byť aj poistenie storna, to však pre ročné cestovné poistenie neponúkajú všetky poisťovne.

Asistenčné služby

Cestovné poistenie sa predáva spolu s asistenčnými službami. Tie sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, počas celej platnosti vášho poistenia. Poskytujú asistenciu a pomoc v prípade núdze alebo ak nastane poistná udalosť. Medzi najčastejšie využívanú pomoc patrí zabezpečenie ošetrenia, vyšetrenia a liečby, výber vhodného zdravotníckeho zariadenia, zaslanie nevyhnutných liekov a zdravotných pomôcok, informovanie o zdravotnom stave a kontrola liečby, repatriácia, tlmočenie a ďalšie. Naša kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám pri každej poisťovni zobrazí podrobný rozpis ponúkaných asistenčných služieb.

Poistenie liečebných nákladov

Základnou zložkou pre cestovné poistenie ako aj celoročné cestovné poistenie je poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Kryje nevyhnutné výdavky spojené s ošetrením, liečbou, hospitalizáciou a prevozom. V zimnej sezóne kryje aj lyžovanie a ostatné zimné športy na vyznačených tratiach. Jednotlivé poisťovne majú rôzne limity pre krytie liečebných nákladov v zahraničí. Tie sa pohybujú od 150 tisíc eur až po neobmedzené krytie, ročné cestovné poistenie má minimálny limit 200 tisíc eur. Poistenie liečebných nákladov obsahuje aj dielčie limity, napríklad pre zuby. Kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám všetky limity prehľadne zobrazí na jednom mieste. V rámci Slovenska ho nahrádza verejné zdravotné poistenie.

Poistenie storna zájazdu

Poistenie storna pomôže znížiť finančnú stratu, ak v prípade úrazu alebo choroby nebudete môcť nastúpiť na zájazd alebo využiť kúpenú cestovnú službu. Zahŕňa teda aj poistenie storna letenky, cestovného lístka, ubytovania a podobne. Poistenie storna kryje náklady, ktoré vám vzniknú vyúčtovaním storno poplatkov. Súčasťou poistenia storna býva aj poistenie nevyužitej cesty v prípade oneskoreného nástupu alebo poistenie predčasného návratu. Cestovné poistenie spolu s poistením storna si môžete uzatvoriť spolu na jednej zmluve. Poistenie storna je zväčša potrebné uzatvoriť do 24 hodín od zakúpenia cestovnej služby. Kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám pri jednotlivých poisťovniach zobrazí aj dôvody storna a výšku spoluúčasti.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti v dôsledku úrazu počas cesty v zahraničí. Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách z poistnej sumy. Cestovné poistenie spolu s úrazovým poistením kryje trvalé následky úrazu v jednotlivých poisťovniach od 10 000 eur do 40 000 eur, smrť následkom úrazu je krytá od 5 000 eur do 20 000 eur. Uvedené limity platia aj pre krátkodobé aj celoročné cestovné poistenie.

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny sa uzatvára pre prípad jej poškodenia, zničenia, krádeže alebo straty. Cestovné poistenie spolu s poistením batožiny obvykle kryje aj stratu cestovných dokladov. Poistné krytie sa v jednotlivých poisťovniach pohybuje pre krátkodobé cestovné poistenie od 800 eur do 4 000 eur, pre celoročné cestovné poistenie od 1 000 eur do 1 500 eur. V rámci poistenia býva stanovený limit pre jednu vec, elektroniku, doklady a podobne. Kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám jednotlivé limity zobrazí podrobne, prípadne si môžete prikúpiť nadštandardné krytie.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti v zahraničí kryje škody, ktoré neúmyselne spôsobíte tretej osobe či už na majetku alebo zdraví. Súčasťou poistenia býva aj právna pomoc a poradenstvo. Výška limitov sa v jednotlivých poisťovniach pohybuje od 50 000 eur do 200 000 eur pri škodách na majetku a od 50 000 eur do 300 000 eur pri škodách na zdraví a živote. Celoročné cestovné poistenie má nižšie limity krytia.

Poistenie záchrannej činnosti

Cestovné poistenie spolu s poistením záchrannej činnosti slúži na krytie nákladov spojených so záchrannou činnosťou v zahraničí. Môže ísť nielen o vyhľadávanie ale aj o vyslobodzovanie. Limit pre poistenie na hory sa v jednotlivých poisťovniach pohybuje od 16 600 eur do 50 000 eur.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o cestovnom poistení jednotlivých poisťovní.

Cestovné poistenie na Slovensku

Plánujete tráviť čas v slovenských horách? Aj v tomto prípade si na cestu pribaľte cestovné poistenie, ktorého súčasťou je aj poistenie HZS.

S kým spolupracujeme?

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy