Úrazové poistenie

Úrazové poistenie vám v rámci cestovného poistenia zabezpečí finančné odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu alebo smrti v dôsledku úrazu.

Základné informácie

Cestovné poistenie do zahraničia sa často kupuje spolu s úrazovým pripoistením. Uzatvoriť si ho môžete samozrejme aj s cestovným poistením pre územie Slovenska. Úrazové poistenie vám zabezpečí finančné odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu prípadne odškodnenie pozostalým pri smrti v dôsledku úrazu. Súčasťou poistenia môže byť aj denné odškodné pri hospitalizácii počas poistenej cesty.

Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách z poistnej sumy, maximálne však do výšky 100 % pri viacerých trvalých poškodeniach. Úrazové poistenie kryje trvalé následky úrazu v jednotlivých poisťovniach od 10 000 eur do 40 000 eur, smrť následkom úrazu je krytá od 5 000 eur do 20 000 eur. Uvedené limity platia aj pre krátkodobé aj celoročné cestovné poistenie.

V závislosti od poisťovne si úrazové poistenie môžete vybrať ako samostatné pripoistenie alebo v balíku s ďalšími pripoisteniami prípadne priamo ako súčasť preddefinovaného balíku cestovného poistenia.

Úrazové poistenie si v rámci cestovného poistenia môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej stránky. Online kalkulačka vám zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia so všetkými vybranými pripoisteniami. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie, ktoré môžete priamo na účet poisťovne aj zaplatiť.

Čo úrazové poistenie nekryje

Nie všetko, čo spôsobí úraz s trvalými následkami prípadne smrťou je kryté. Úrazové poistenie nekryje napríklad úrazy, ktoré existovali už pred uzatvorením poistenia. Jednotlivé poisťovne nemusia takisto kryť úrazy, ktoré nastali napríklad následkom:

  • infarktu myokardu, mozgovej mŕtvice, degeneratívneho ochorenia, duševnej choroby alebo poruchy, epileptického alebo iného záchvatu kŕčom
  • zhoršenia existujúcej choroby
  • dlhodobého preťaženia, patologickými zlomeninami
  • samovraždy alebo úmyselného sebapoškodenia
  • infekčnej choroby, ktorá vznikla následkom úrazu, vznikom alebo zhoršením kýl, nádorov, aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, mazových pošiev, epikondylitíd alebo prietržou medzistavcovej platničky
  • diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu
  • manipulácie so zbraňami alebo pyrotechnikou
  • požitia alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných alebo psychotropných látok
  • aktívnej účasti na občianskych nepokojoch, terorizme, v cudzineckých légiách a podobne

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy