AXA cestovné poistenie

AXA cestovné poistenie v troch rôznych kombináciách s krytím liečebných nákladov až do výšky 20 mil. eur. AXA asistenčné služby a pripoistenia úrazu, batožiny, zodpovednosti, právnej ochrany, domácich miláčikov a storna.

Limit krytia

AXA cestovné poistenie si môžete uzatvoriť so základným limitom vo výške 100 000 eur alebo aj vyššími do 200 000 eur a 20 mil. eur.

Pripoistenia

Cestovné poistenie AXA ponúka tri rôzne balíky s rozdielnym rozsahom krytia a poistnými sumami – AXA Reference, AXA Komfort a AXA Excelent.

Asistenčné služby

AXA cestovné poistenie sa predáva spolu s asistenčnými službami, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Platnosť poistenia

AXA cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo ročné. Ročné slúži na opakované cesty do zahraničia, pričom poistenie kryje prvých 90 dní cesty. Poistenie môžete uzatvoriť iba na území SR pred odchodom do zahraničia. V prípade uzatvorenia poistenia s okamžitou platnosťou začne cestovné poistenie platiť až o 4 hodiny od uzatvorenia a zaplatenia zmluvy.

Liečebné náklady

Základné AXA cestovné poistenie AXA Reference kryje liečebné náklady do výšky 100 000 eur (zuby 200 eur) a predáva sa bez doplnkových pripoistení. AXA Komfort kryje liečebné náklady do výšky 200 000 eur (zuby 400) a AXA Excelent do výšky 20 mil. eur (zuby 500 eur). Poistenie slúži na náhle akútne ochorenie alebo úraz, ktoré vyžadujú neodkladné liečenie.

Batožina

AXA cestovné poistenie si môžete rozšíriť o poistenie batožiny pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo odcudzenia. Poistná suma pri poistení je 750 eur pre AXA Komfort a 1 500 eur pre AXA Excelent. Limit na jednu vec je polovica poistnej sumy. Strata alebo odcudzenie cestovných dokladov sú kryté do výšky 160 eur.

Úraz

Poistenie úrazu sa vzťahuje na úrazy v zahraničí, ktoré zanechajú trvalé následky alebo spôsobia smrť. AXA cestovné poistenie s úrazovým poistením kryje vo variante Komfort trvalé následky do výšky 20 000 eur a smrť následkom úrazu vo výške 10 000 eur. Poistné sumy pre AXA Excelent sú dvojnásobné (40 000 eur resp. 20 000 eur).

Zodpovednosť

AXA cestovné poistenie s poistením zodpovednosti kryje škody, ktoré pri svojej ceste v zahraničí spôsobíte niekomu inému na zdraví alebo jeho majetku. AXA Komfort kryje škody na zdraví do výšky 40 000 eur a škody na majetku do výšky 20 000 eur. AXA Excelent uvedené škody kryje do výšky 250 000 eur resp. 125 000 eur. AXA Excelent kryje do výšky 35 000 eur aj ušlý zisk poškodeného. Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 200 eur.

Storno

AXA poistenie storna kryje poplatky, ktoré by ste museli zaplatiť, ak by ste na cestu do zahraničia nenastúpili. Dôvodom zrušenia môže byť vážne ochorenie, úraz, úmrtie, škody na majetku, strata zamestnania a podobne. Maximálne poistné plnenie je 10 000 eur so spoluúčasťou vo výške 10 %. Súčasťou poistenia je aj zmeškanie odjazdu a predčasného návratu. Poistenie musíte uzatvoriť minimálne 15 dní pred odjazdom.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy