Havarijné poistenie

Havarijné poistenie vám pomôže s náhradou škôd na aute v prípade jeho zničenia, poškodenia alebo odcudzenia. Kryje najmä škody spôsobené haváriou, živlom, krádežou alebo vandalizmom, doplnkovo aj proti ďalším rizikám.

Platnosť poistenia

Vo väčšine poisťovní je havarijné poistenie platné pre územie Európy a Turecka. Niektoré pripoistenia môžu mať obmedzenú platnosť.

Obhliadka

Havarijné poistenie vyžaduje obhliadku s vytvorením fotodokumentácie. Tú si väčšinou viete urobiť aj sami vďaka mobilnej aplikácii poisťovne.

Zabezpečenie

Pre poistenie odcudzenia potrebujete funkčné a aktívne predpísané zabezpečovacie zariadenie. Počet a druh závisí od ceny vozidla.

Ako vybrať poistenia auta?

Základným poistením vášho auta je samozrejme PZP, ktoré je povinné zo zákona a chráni vašu peňaženku pred škodami, ktoré spôsobíte niekomu inému na zdraví alebo majetku. Škody na vašom aute však nie sú kryté, prípadne len v obmedzenom rozsahu ak máte k povinnému zmluvnému poisteniu aj doplnkové pripoistenia. Ku komplexnej ochrane vášho auta slúži práve havarijné poistenie, označované aj ako kasko poistenie. Je dobrovoľné a záleží len na vás, či si ho uzavriete alebo nie. Aj keď ste presvedčený, že nehodu nespôsobíte, stále je tu riziko vandalizmu, živelnej pohromy, prípadne zrážky so zvieraťom a podobne.

Každá poisťovňa ponúka rôzne podmienky poistenia, rozdielne krytie, spoluúčasť pri poistnej udalosti alebo asistenčné služby. Vybrať si pre vás to najlepšie havarijné poistenie môže zabrať dosť času. Pomôcť v tomto rozhodovaní môže online kalkulačka, ktorá vám po zadaní pár základných informácií zobrazí porovnanie havarijného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Vyberiete si pre vás to najvhodnejšie, cenovo prístupné a v priebehu pár minút môžete mať havarijné poistenie pre vaše auto uzatvorené.

Platnosť havarijného poistenia

Havarijné poistenie sa uzatvára väčšinou pre geografické územie Európy, prípadne Turecka, vybrané pripoistenia môžu mať platnosť obmedzenú na územie Slovenska. Niektoré krajiny môžu byť vo výlukách a na ich území poistenie nemusí platiť. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistné (cena za havarijné poistenie) sa platí v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach. Ak má byť vaše havarijné poistenie platne uzatvorené, prvá splátka musí byť uhradená na účet poisťovne do dňa začiatku poistenia, ktoré je uvedené v návrhu poistnej zmluvy.

Pre havarijné poistenie je potrebné vykonať obhliadku s vyhotovením fotodokumentácie. Tú môžete vykonať aj sami prostredníctvom mobilnej aplikácie vybranej poisťovne alebo cez zmluvného partnera poisťovne. Nové vozidlá kupované priamo od predajcu obhliadku nepotrebujú. Havarijné poistenie s poistením krádeže vyžaduje aj predpísané zabezpečenie vozidla. Druh a počet zabezpečovacích zariadení je závislý od ceny vozidla a podmienok konkrétnej poisťovne. Aby boli prípadné škody preplatené, vozidlo musí byť riadne uzamknuté a zabezpečovacie zariadenia funkčné a aktívne.

Čo kryje havarijné poistenie?

V závislosti od toho, aké riziká si vyberiete, môže havarijné poistenie kryť náraz na akúkoľvek prekážku vrátane zrážky so zverou, stret s iným účastníkom cestnej premávky, odcudzenie či už celého alebo len časti vozidla, zasklenie. Poistené môžu byť aj škody spôsobené živelnou udalosťou, hlodavcami alebo vandalizmom. Doplnkovo si viete pripoistiť aj úhradu nákladov na náhradné vozidlo, následky úrazu prepravovaných osôb, batožinu prípadne právnu ochranu. Havarijné poistenie sa poskytuje spolu s asistenčnými službami pre auto ako aj prepravované osoby.

Čo nemáte poistené?

Nie všetky škody na vašom aute počas jeho prevádzky havarijné poistenie kryje. Poistené nie sú napríklad škody spôsobené chybnou konštrukciou, výrobnou vadou, nesprávnou obsluhou alebo nedostatočnou údržbou, škody spôsobené pri oprave, následkom prirodzeného opotrebenia a vplyvom prevádzky, únavou materiálu a podobne. Havarijné poistenia auta takisto nekryje vedľajšie výdavky a následné škody, ako sú napríklad škody spôsobené nemožnosťou používania vozidla alebo ušlý zisk. Pri jednotlivých zložkách poistenia môžu byť tiež výluky, pri ktorých poisťovne neplnia.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy