Union havarijné poistenie

Havarijné poistenie, na rozdiel od PZP, kryje škody na vašom aute. Union havarijné poistenie kryje náhodné a nepredvídateľné škody spôsobené poškodením, zničením alebo stratou. Uzatvára sa na novú hodnotu a kryje riziká havária, vandalizmus, živel a krádež vrátane neoprávneného používania. V rámci poistenia máte k dispozícii aj Union asistenčné služby.

Súčasťou poistenia je aj poškodenie alebo zničenie požiarom alebo výbuchom, kryté sú aj škody spôsobené hlodavcami na kábloch, hadiciach, obkladoch alebo izolačných materiáloch. Pneumatiky sú kryté iba v tom prípade, ak súčasne došlo aj k inému poškodeniu auta. Poškodenie alebo zničenie elektrického alebo elektronického zariadenia skratom Union havarijné poistenie nekryje. Pri totálnej škode (poškodenie viac ako 90 %) sa poistné plnenie vypočítava zo všeobecnej hodnoty vozidla.

Havarijné poistenie

Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú pre geografické územie Európy s voliteľnou spoluúčasťou od 0 do 300 eur. Vyžaduje povinnú obhliadku vozidla, ktorú si viete urobiť svojpomocne prostredníctvom na to určenej mobilnej aplikácie. Nové autá kupované priamo u predajcu nemusia obhliadku absolvovať.

Poistenie krádeže vyžaduje funkčné a aktívne zabezpečovacie zariadenia. Ich počet závisí od poistnej sumy vozidla – jedno do 25 tisíc eur, dve do 85 tisíc eur, v ostatných prípadoch tri vrátane satelitného vyhľadávania. Akceptovanými zabezpečovacími zariadeniami sú imobilizér, mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou, alarm s blokovaním funkcií, VIN PRINT a vyhľadávací satelitný systém na báze GPS.

Union havarijné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke. Po zadaní parametrov poistenia vám kalkulačka zobrazí porovnanie havarijného poistenia s ostatnými poisťovňami na jednom mieste. Ak ste zároveň poistencom Union zdravotnej poisťovne, získate zľavu 5 % na poistnom.

Pripoistenia k Union havarijnému poisteniu

Základné Union havarijné poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenie batožiny, skiel, úrazu prepravovaných osôb a náhradného vozidla. Prikúpiť si môžete aj rozšírené asistenčné služby Premium s vyššími limitmi a väčším rozsahom služieb. Ak máte záujem o poistenie škôd, ktoré spôsobíte vaším autom niekomu inému, pozrite si aj Union PZP.

Poistenie batožiny

Union havarijné poistenie s poistením batožiny sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovanej batožiny v prípade havárie, krádeže alebo živelnej udalosti. Krádež batožiny kryje Union poistenie iba v tom prípade, ak bolo vozidlo riadne zatvorené a uzamknuté, boli aktivované zabezpečovacie zariadenia a došlo k násilnému vniknutiu do vozidla. Poistená je v tomto prípade iba batožina uložená v batožinovom priestore alebo odkladacej schránke, pričom ju nebolo vidieť zvonku.

Poistenie sa uzatvára pre geografické územie Európy na sumu 1 200 eur s limitom na jednu vec vo výške 350 eur. Spoluúčasť je vo výške 15 eur v prípade variantu Basic a 30 eur pri variante Plus.

Union havarijné poistenie nekryje:

  • peniaze v hotovosti, šeky, vkladné knižky, cenné papiere, ceniny, cestovné lístky, letenky
  • hodinky, umelecké predmety, starožitnosti, veci zberateľskej hodnoty, klenoty, predmety z drahých kovov a kameňov, perly, kožuchy a predmety z kožušiny
  • nosiče dát a záznamov
  • potraviny, alkohol, tabakové výrobky, lieky
  • zbrane vrátane príslušenstva a streliva
  • prívesy motorových vozidiel, člny, lode, iné dopravné prostriedky

Variant Basic sa navyše nevzťahuje na mobilné telefóny a výpočtovú techniku a ich príslušenstvo, zvieratá a rastliny, veci slúžiace na zárobkovú činnosť alebo výkon povolania a tovar určený na ďalší predaj a obchodné vzorky.

Poistenie úrazu prepravovaných osôb

Poistenie úrazu sa uzatvára pre všetky prepravované osoby. Vzťahuje sa na ujmy na zdraví počas prevádzky auta (nastupovanie a vystupovanie, uvádzanie vozidla do chodu, samotná jazda, nevyhnutné zastávky na odstránenie porúch vzniknutých počas jazdy).

Union havarijné poistenie s poistením úrazu kryje trvalé následky úrazu do výšky 7 000 eur, smrť v dôsledku úrazu vo výške 3 500 eur a denné odškodné v prípade hospitalizácie (max. 60 dní) na sumu 5 eur. Trvalé následky úrazu sa posudzujú podľa oceňovacích tabuliek poisťovne s progresívnym plnením až do výšky 350 %.

Poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa bez spoluúčasti. Ročné poistné je vo výške 28,08 eur.

Poistenie náhradného vozidla

Union havarijné poistenie s pripoistením náhradného vozidla využijete v prípade odcudzenia vášho auta alebo jeho poškodenia následkom dopravnej nehody, živelnej udalosti alebo vandalizmu. Slúži na úhradu účelne vynaložených nákladov pri prenájme náhradného motorového vozidla. Využiť ho môžete maximálne dvakrát počas poistného obdobia na 3 dni s denným limitom 30 eur.

Poistenie náhradného vozidla Union platí na území Slovenska. Stojí 33,60 eur ročne a je bez spoluúčasti. Nevzťahuje sa na pohonné a prevádzkové hmoty, opravu a údržbu, čistenie a umývanie, diaľničné známky a podobne.