Union PZP

Union PZP môžete uzatvoriť online s limitom 5,3 mil. eur pre škody na zdraví a 5,0 mil. eur pre škody na majetku. Rozšíriť ho môžete o pripoistenie krádeže, skiel, zrážky so zverou, živelnej udalosti, úrazu posádky alebo zodpovednosti. Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby.

Zľava na poistnom

Ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, môžete si Union PZP uzatvoriť so zľavou na poistnom.

Limit krytia

Union PZP ponúka na výber dva rôzne limity krytia pre škody na majetku, 1,1 mil. eur alebo 5,0 mil. eur. Škody na zdraví sú kryté do výšky 5,3 mil. eur.

Amortizácia

Union PZP je bez amortizácie, teda v prípade škody sú náklady na opravu vozidla hradené v plnej výške.

Pripoistenia k Union PZP

Živel

Union PZP si za 12,96 eur ročne môžete rozšíriť aj o poistenie proti živelným udalostiam. Predmetom poistenia je poškodenie, zničenie alebo strata vozidla. Uzatvára sa na poistnú sumu 2 500 eur pri spoluúčasti 10 % a platí na geografickom území Európy. Do vykonania obhliadky je spoluúčasť vo výške 90 %.

Krádež

Súčasťou Union PZP môže byť aj pripoistenie krádeže auta. Vzťahuje sa na odcudzenie a neoprávnené používanie vozidla. Poistná suma je 6 000 eur so spoluúčasťou 10 %. Do vykonania obhliadky je spoluúčasť vo výške 100 %. Za pripoistenie zaplatíte 25,92 eur ročne a je platné na území Európy. Pripoistenie vyžaduje funkčné zabezpečovacie zariadenie.

Sklo

K Union PZP si môžete prikúpiť aj poistenie skiel vozidla. Na výber máte poistenie do výšky 250 eur, 300 eur alebo 550 eur. Poistné je 36,84 eur, 51,60 eur alebo 73,80 eur ročne. Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia zasklenia a platí na území Európy. Spoluúčasť pri poistnej udalosti je 10 %, do vykonania obhliadky 90 %.

Zver

Poistenie zrážky so zverou si k Union PZP môžete prikúpiť za 37,32 eur, 49,68 eur alebo 60,60 eur ročne v závislosti od toho, či si chcete prípadný stret poistiť na 2 500 eur, 5 000 eur alebo 7 500 eur. Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta na území SR. Spoluúčasť na poistnom plnení je 10 %, do vykonania obhliadky 90 %.

Úraz

Súčasťou Union PZP môže byť aj poistenie trvalých následkov úrazu, smrti v dôsledku úrazu a denné odškodné pri hospitalizácii. Pripoistenie sa môže vzťahovať nielen na vodiča ale aj spolucestujúce osoby. Poistná suma je 10 000 eur, denné odškodné vo výške 20 eur na deň. Pripoistenie je bez spoluúčasti. Pri poistení iba vodiča je poistné 23,40 na rok, pri poistení celej posádky 44,52 ročne. Poistenie je platné na území Európy.

Zodpovednosť

Poistenie zodpovednosti v rámci Union PZP kryje škody, ktoré vzniknú pri bežnej činnosti držiteľa auta a členov jeho domácnosti. Pripoistenie sa uzatvára na poistnú sumu 50 000 eur, ročné poistné je 9,96 eur, spoluúčasť je 50 eur a platí na území Európy. Pre vybrané predmety (cennosti, zbierky, hotovosť, finančná zábezpeka a podobne) sú stanovené nižšie limity.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP. Aký je rozsah poistenia, jeho platnosť, kedy zaniká alebo ako podať výpoveď. V prípade záujmu o komplexné poistenie vášho auta si môžete pozrieť aj Union havarijné poistenie.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy