Wüstenrot havarijné poistenie

Havarijné poistenie kryje škody, ktoré vzniknú na vašom aute. Wüstenrot havarijné poistenie kryje škody spôsobené haváriou, živelnou udalosťou alebo odcudzením. Pripoistiť si môžete úraz a právnu ochranu. Súčasťou poistenia sú aj Wüstenrot asistenčné služby.

Wüstenrot havarijné poistenie si môžete uzatvoriť na dobu neurčitú pre vozidlá nie staršie ako 10 rokov. Platí na geografickom území Európy. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené nárazom na prekážku, stretom s iným účastníkom cestnej premávky, živelnou udalosťou, vandalizmom, zverou a hlodavcami, pádom alebo nárazom iných predmetov, výbuchom. Súčasťou poistenia je aj poškodenie čelného skla a odcudzenie celého alebo časti vozidla.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie Wüstenrot sa uzatvára so spoluúčasťou na dobu neurčitú. Začína platiť dňom pripísania prvého poistného na účet poisťovne. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistenie vyžaduje vstupnú obhliadku s fotodokumentáciou. To sa nevzťahuje na nové autá kupované priamo od predajcu s nájazdom menej ako 50 km.

Uzatvoriť si ho môžete priamo na našej stránke. Po zadaní základných parametrov potrebných pre výpočet ceny vám kalkulačka zobrazí Wüstenrot havarijné poistenie a porovná ho s ostatnými produktami na trhu. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

Pripoistenia k Wüstenrot havarijnému poisteniu

Havarijné poistenie Wüstenrot si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia, a to poistenie úrazu všetkých prepravovaných osôb a poistenie právnej ochrany. Ak si chcete poistiť aj vaším autom spôsobené škody iným na zdraví alebo majetku, pozrite si aj Wüstenrot PZP.

Poistenie úrazu prepravovaných osôb

Wüstenrot havarijné poistenie si môžete rozšíriť o pripoistenie úrazu všetkých prepravovaných osôb na miestach na to určených. Kryje úrazy vzniknuté počas prevádzky vozidla, teda počas nastupovania, vystupovania, samotnej jazdy, pri uvádzaní vozidla do chodu, krátkodobej zastávke, odstraňovaní bežných porúch vzniknutých počas jazdy ako aj po dopravnej nehode v blízkosti vozidla.

Uzatvára sa pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti následkom úrazu na poistnú sumu 35 000 eur pre autá a 10 000 eur pre motocykel a štvorkolku. Poistenie je bez spoluúčasti s ročným poistným 24 eur. Platí na geografickom území Európy.

Rozsah trvalých následkov sa určuje na základe oceňovacích tabuliek poisťovne, maximálne do výšky 100 %.

Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany zabezpečuje ochranu oprávnených záujmov poistenej osoby. Poskytuje telefonickú službu právnych informácií, poradenskú službu pri prevencii vzniku sporu alebo vyriešenie poistnej udalosti mimosúdnou dohodou a právnu asistenčnú službu pre vyriešenie poistnej udalosti v súdnom, mimosúdnom a exekučnom konaní.

Wüstenrot havarijné poistenie s poistením právnej ochrany sa uzatvára na poistnú sumu 35 000 eur bez spoluúčasti s ročným poistným 36 eur. Platí na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska a Turecka.

Vzťahuje sa na ochranu a uplatňovanie oprávnených občiansko-právnych nárokov v sporoch o náhradu škody, obhajobu v trestnom, priestupkovom alebo správnom konaní a ochranu a uplatňovanie oprávnených právnych záujmov vzniknutých na základe poistných zmlúv s inými poisťovňami.