ČSOB havarijné poistenie

Havarijné poistenie, na rozdiel od PZP, kryje škody na vašom aute. ČSOB havarijné poistenie Auto partner kryje škody spôsobené haváriou, živlom, odcudzením, vandalizmom a hlodavcami. Pripoistiť si môžete batožinu, úraz prepravovaných osôb, náhradné vozidlo a finančnú stratu. Súčasťou poistenia sú aj ČSOB asistenčné služby.

ČSOB havarijné poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou na dobu neurčitú a platí na geografickom území Európy. Začína dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy ako začiatok poistenia. Pri uzatváraní poistenia si môžete vybrať, či chcete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Prvú splátku musíte uhradiť najneskôr v deň predchádzajúci začiatku poistenia. Podmienkou uzatvorenia zmluvy je obhliadka vozidla s vyhotovením fotodokumentácie. Povolená je aj samoobhliadka na základe inštrukcií poisťovne.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie ČSOB kryje poškodenie alebo zničenia auta alebo jeho časti v dôsledku havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo hlodavcami (prehryzenie alebo ohryzenie elektrických káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov). Súčasťou základného poistenia je aj poistenie odcudzenia krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Poistením sú kryté aj predné, bočné a zadné sklá okrem vecí s nimi spojenými (diaľničné známky, spätné zrkadlá, clony a podobne). ČSOB havarijné poistenie nekryje následné škody a vedľajšie výdavky. Škody z poistenia sú hradené v nových cenách, pri totálnej škode (od 80 %) poisťovňa vyplatí všeobecnú hodnotu vozidla.

ČSOB havarijné poistenie Auto Partner si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke. Zadáte základné parametre pre výpočet ceny a online kalkulačka vám zobrazí porovnanie havarijného poistenia jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Za inú zmluvu v skupine ČSOB môžete získať dodatočnú zľavu.

Pripoistenia k ČSOB havarijnému poisteniu

Základné ČSOB havarijné poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenie úrazu prepravovaných osôb, batožiny, náhradného vozidla a finančnej straty. Prikúpiť si môžete aj poistenie zníženej spoluúčasti pri poškodení skiel. Ak máte záujem o poistenie škôd, ktoré spôsobíte vaším autom niekomu inému, pozrite si aj ČSOB PZP.

Poistenie úrazu prepravovaných osôb

Poistenie úrazu prepravovaných osôb sa vzťahuje na úrazy počas jazdy, pri havárii alebo krátkodobej zastávke na odstránenie bežnej poruchy. Uzatvára sa bez spoluúčasti a vzťahuje sa len na osoby prepravované na miestach na to určených.

ČSOB havarijné poistenie s úrazovým poistením kryje trvalé následky úrazu do výšky 3 500 eur na osobu, smrť následkom úrazu na sumu 1 750 eur na osobu a denné odškodné pri liečení následkov úrazu 3,50 eur na osobu a deň. Za pripoistenie si k základnému poisteniu priplatíte ročne 22 eur.

Poistenie batožiny

ČSOB havarijné poistenie si môžete rozšíriť o poistenie batožiny pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo straty pri havárii, následkom živelnej udalosti alebo pri odcudzení. Poistenie sa vzťahuje na osobné veci a doklady, cennosti, elektronické a optické prístroje, športové potreby ako aj detské autosedačky a podsedáky. Batožina musí byť riadne uzamknutá v batožinovom priestore alebo uzamykateľnom nosiči pevne upevnenom na vozidle.

Maximálna poistná suma je 1 000 eur, spoluúčasť je vo výške 20 eur. Ročné poistné pre poistenie batožiny je 22 eur. Súčasťou poistenia je aj poistenie prepravovaných mačiek a psov v prípade havárie (250 eur pre liečenie, 150 eur pre likvidáciu telesných pozostatkov). Podmienkou je preprava zvieraťa v na to určenej prepravke uchytenej predpísaným spôsobom.

Poistenie batožiny nekryje:

  • peniaze, vkladné knižky, šeky, cenné papiere a ceniny, platobné a iné karty, cestovné lístky a letenky, kľúče
  • umelecké predmety, starožitnosti, veci zberateľskej hodnoty, šperky, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, perly, drahokamy
  • okuliare, kontaktné šošovky, protézy a iné zdravotnícke pomôcky
  • nosiče dát a záznamov a záznamy na nich uložené s výnimkou kamier a fotoaparátov, prehrávače dát a záznamov (fotky, video, hudba), GPS navigácie, elektronické hry, herné konzoly a ich príslušenstvo
  • veci slúžiace na zárobkové účely alebo výkon povolania, tovar určený na ďalší predaj, obchodné vzorky, prototypy, predmety určené na výstavu
  • motorové alebo nemotorové vozidlá a člny, motocykle, prívesy, skútre, lode, lietadlá, rogalá, vozíky, kolobežky, trojkolky a štvorkolky s motorovým pohonom, okrem ručného vozíka alebo vozíka pre zdravotne postihnutých
  • zvieratá s výnimkou psov a mačiek
  • potraviny, tabakové výrobky, alkoholické nápoje a podobne
  • zbrane vrátane príslušenstva a streliva

Poistenie zníženia spoluúčasti

Poistenie skla je súčasťou základného poistenia. Toto pripoistenie využijete v prípade, ak máte záujem o poistenie bez spoluúčasti pri oprave alebo jej znížení o 15 eur pri výmene skla.

Poistenie náhradného vozidla

V prípade nepojazdného vozidla po havárii, živelnej udalosti, odcudzení alebo vandalizme a jeho oprave dlhšej ako 8 hodín vám ČSOB havarijné poistenie s pripoistením náhradného vozidla uhradí náklady na prenájom náhradného vozidla s ročným limitom 500 eur. Poistenie stojí 27,50 eur na rok, spoluúčasť je 20 eur. Poistenie sa nevzťahuje na iné náklady ako prenájom (napr. pohonné hmoty, umývanie, opravy a údržbu a podobne).

Poistenie finančnej straty

ČSOB havarijné poistenie s poistením finančnej straty sa oplatí mať v prípade totálnej škody z dôvodu havárie, živelnej udalosti alebo odcudzenia. Poistenie zabezpečí vyplatenie rozdielu medzi novou cenou vozidla, resp. jeho všeobecnou hodnotou pri uzatváraní poistenia a všeobecnou hodnotou pri vzniku poistnej udalosti. Poistné plnenie sa počas prvých 36 mesiacov poistenia vypláca vo výške 100 % finančnej straty, ďalších 24 mesiacov sa každý mesiac táto čiastka znižuje o 2 %.