Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne

PZP kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému. Doplnkovo, s obmedzenými limitmi poistného krytia, si ho viete rozšíriť aj o poistenie svojho auta. Plnohodnotne však škody na vašom vozidle kryje havarijné poistenie. Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne kryje škody na vašom aute v prípade havárie, živelnej udalosti, krádeže, zrážky so zvieraťom a vandalizmu. Prikúpiť si môžete aj poistenie úrazu prepravovaných osôb, batožiny, náhradného vozidla a finančnej straty. Súčasťou poistenia sú asistenčné služby Komunálnej poisťovne.

Komunálna poisťovňa ponúka havarijné poistenie s územnou platnosťou pre geografické územie Európy. Uzatvára sa na dobu neurčitú so spoluúčasťou. Jej výšku si môžete vybrať fixnú alebo percentuálnu. Začiatok poistenia si určíte pri uzatváraní zmluvy a je tiež uvedený v návrhu poistnej zmluvy. Aby bolo poistenie platné, musí byť zaplatené na účet poisťovne do 5 dní od uvedeného dátumu.

Havarijné poistenie

Platnosť poistenia je podmienená absolvovaním obhliadky poisťovaného vozidla u zmluvného partnera poisťovne. Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne si môžete porovnať s ostatnými poisťovňami aj na našej stránke. Poistenie si môžete online aj uzatvoriť a zaplatiť priamo na účet poisťovne.

Pripoistenia k havarijnému poisteniu Komunálnej poisťovne

Základom poistenia je krytie rizík havária, živel, krádež, vandalizmus a zrážka so zverou. Súčasťou je aj poistenie čelného skla. Doplnkovo si môžete vybrať pripoistenie úrazu prepravovaných osôb, batožiny, náhradného vozidla alebo finančnej straty.

Poistenie úrazu prepravovaných osôb

Poistenie úrazu si v rámci havarijného poistenia Komunálnej poisťovne môžete uzatvoriť aj pre vodiča aj spolucestujúce osoby. Týka sa poistných udalostí, ktoré nastali počas prevádzky auta, teda pri nastupovaní alebo vystupovaní, pri uvádzaní motora do chodu pred začiatkom jazdy, počas jazdy a pri havárii, pri krátkodobých zastávkach vo vozidle a v jeho bezprostrednej blízkosti alebo pri odstraňovaní bežných porúch, ktoré nastali počas jazdy.

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne s pripoistením úrazu platí na geografickom území Európy. Uzatvára sa pre prípad trvalých následkov úrazu (do sumy 5 600 eur/osobu podľa stupňa trvalých následkov) a smrť v dôsledku úrazu (na sumu 2 800 eur/osobu). Poistné plnenie je bez spoluúčasti.

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny sa vzťahuje na riadne uložené a uzamknuté veci prepravovaných osôb. Batožina, ktorá je uložená na zvonku viditeľnom mieste, nie je poistená. Poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa na poistnú sumu 1 600 eur bez spoluúčasti. Pripoistenie vás vyjde ročne na 9,50 eur.

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne s pripoistením batožiny nekryje:

  • peniaze, ceniny, šeky, vkladné knižky, preukazy, cestovné doklady, cestovné lístky a letenky
  • mobilné telefóny, nezabudované elektronické a audiovizuálne prístroje a zariadenia a ich príslušenstvo, okuliare
  • predmety umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, klenoty, kožuchy
  • bicykle, lyže, snowboardy, zbrane
  • iné motorové vozidlá alebo ich časti, plavidlá a lietadlá

Poistenie náhradného vozidla

Poistenie náhradného vozidla sa vzťahuje na krytie nákladov za prenájom pri poškodení alebo zničení poisteného auta. Netýka sa pohonných hmôt, prevádzkových náplní, údržby, umývania a iných nákladov netýkajúcich sa samotného prenájmu náhradného auta.

Za poistenie si priplatíte 24,95 eur ročne. Uzatvára sa bez spoluúčasti s platnosťou pre územie Európy. Poistná suma je 175 eur. Poistenie si môžete prenajať na maximálne 5 dní s denným limitom 35 eur.

Poistenie finančnej straty

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne s poistením finančnej straty chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode (vrátane odcudzenia). Pripoistenie si môžete uzatvoriť maximálne pre 5 ročné auto do 3,5 t, najneskôr do troch mesiacov od kúpy. Maximálna obstarávacia cena auta je 100 000 eur.

Poistenie finančnej straty sa uzatvára pre územie Európy na 3, 4 alebo 5 rokov. Maximálne poistné plnenie je 25 000 eur.