Allianz havarijné poistenie

Havarijné poistenie, na rozdiel od PZP, kryje škody spôsobené na vašom aute. Allianz havarijné poistenie je súčasťou najvyššieho balíka komplexného poistenia auta Allianz MOJE AUTO. Kryje škody na aute, ktoré vzniknú následkom pôsobenia náhodných vonkajších udalostí a spôsobia jeho mechanické poškodenie.

Havarijné poistenie

Allianz havarijné poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa na dobu neurčitú. Vyžaduje vykonanie obhliadky s vyhotovením fotodokumentácie, ktorú môžete urobiť aj svojpomocne pomocou na to určenej mobilnej aplikácie poisťovne. Súčasťou balíka Max sú aj rozšírené Allianz asistenčné služby, poistenie úrazu posádky, skiel, zrážky so zverou, živlu, odcudzenia, požiaru, vandalizmu, finančnej straty, právnej pomoci a Allianz PZP.

Poistenie si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej stránky. Po zadaní základných parametrov potrebných pre výpočet vám naša online kalkulačka zobrazí Allianz havarijné poistenie a na jednom mieste ho porovná s produktami ostatných poisťovní. Porovnanie havarijného poistenia je rýchle a prehľadné a ľahko si vyberiete pre vás to najlepšie.

Zložky Allianz havarijného poistenia

Allianz havarijné poistenie je súčasťou najvyššieho balíka komplexného poistenia auta. Obsahuje všetko, čo pre vaše auto môžete potrebovať.

Úrazové poistenie

Allianz havarijné poistenie s poistením úrazu kryje vodiča a spolucestujúce osoby pri prevádzke auta pre prípad smrti následkom úrazu (na 6 000 eur) a trvalých následkov (do výšky 12 000 eur) v rozsahu 70 % a viac.

Poistenie skiel

Poistenie kryje poškodenie alebo zničenie všetkých sklenených častí vozidla v dôsledku nehody, vandalizmu, poškodenia zaparkovaného auta zvieraťom, odcudzenia alebo pokusu oň. Allianz havarijné poistenie s poistením skla nekryje diaľničné známky a iné nálepky a náklady na ich výmenu alebo opätovné zaobstaranie.

Poistenie zrážky so zverou

Poistenie kryje škody na aute spôsobené zrážkou s voľne žijúcim alebo domácim zvieraťom ako aj pôsobením hlodavcov. Predmetom poistenia nie je interiér a motorový a batožinový priestor vozidla, ak súčasne nedošlo k inému poškodeniu vozidla.

Poistenie živelnej udalosti

Poistenie proti živelnej udalosti kryje škody spôsobené povodňou, záplavou, víchricou, búrlivým vetrom, zemetrasením, zosuvom pôdy, atmosférickými zrážkami, krupobitím, úderom blesku, snehovou lavínou a ťarchou snehu alebo ľadu.

Poistenie odcudzenia vozidla

Poistenie kryje odcudzenie riadne zabezpečeného auta alebo jeho časti či príslušenstva a jeho poškodenie v dôsledku odcudzenia alebo pokusu oň. Súčasťou poistenia je aj poistenie batožiny vo vnútri vozidla do výšky 1 200 eur. Podmienkou poistenia resp. plnenia pri škodovej udalosti je funkčné a aktívne zabezpečenie vozidla.

Poistenie vandalizmu

Poistenie kryje škody, ktoré vznikli na poistenom aute následkom vandalizmu. Poistené nie sú škody spôsobené v dôsledku nezodpovedného prístupu alebo hrubej nedbanlivosti oprávnenej osoby.

Poistenie finančnej straty

Allianz havarijné poistenie s poistením finančnej straty uhradí pri totálnej škode alebo odcudzení rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou v čase poistnej udalosti. Poistenie sa dá uzatvoriť iba pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov.