Allianz PZP

Allianz PZP je súčasťou komplexného poistenia Allianz Moje Auto. Ponúka tri rôzne limity krytia s asistenčnými službami a množstvom pripoistení pre vaše auto a posádku v štyroch rôznych balíkoch (Comfort, Plus, Extra a Max).

Limit krytia

V Allianz PZP si môžete vybrať základný limit krytia podľa zákona (5,24 mil. eur pre škody na zdraví a 1,05 mil. eur pre škody na majetku) alebo vyššie limity (6 mil. / 3 mil. alebo 10 mil. / 5 mil.)

Amortizácia

Allianz PZP je bez amortizácie, teda v prípade škody sú náklady na opravu vozidla hradené v plnej výške.

Pripoistenia

Allianz PZP môžete rozšíriť o poistenie úrazu, živelnej udalosti, zrážky so zvieraťom, rozbitie skla, krádeže, vandalizmu, havárie a finančnej straty.

Pripoistenia k Allianz PZP

Úraz

Poistenie úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb je spolu s Allianz PZP súčasťou základného balíka Comfort poistenia Allianz MOJE AUTO. Trvalé následky úrazu pri dopravnej nehode sú kryté do výšky 6 000 eur, smrť v dôsledku úrazu do výšky 3 000 eur. Rozšírené úrazové poistenie, ktoré je súčasťou vyšších balíkov poistenia, kryje uvedené škody v dvojnásobnej výške (12 000 eur / 6 000 eur). Poistenie platí na území Európy.

Zver

Poistenie zrážky so zvieraťom získate k Allianz PZP v balíkoch Plus, Extra a Max. Poistené sú škody spôsobené zrážkou s voľne žijúcim aj domácim zvieraťom ako aj pôsobením hlodavcov. Poistenie je platné na území Európy a kryje do výšky všeobecnej hodnoty auta. Výška spoluúčasti závisí od tejto hodnoty, minimálne je však 150 eur.

Živel

Poistenie živelnej udalosti k Allianz PZP je súčasťou balíkov Allianz Plus, Extra a Max. Platí na geografickom území Európy a kryje poškodenie vozidla do výšky všeobecnej hodnoty. Výška spoluúčasti závisí od všeobecnej hodnoty auta, minimálne je však 150 eur.

Sklo

Allianz PZP si v balíkoch Extra a Max môžete rozšíriť aj o poistenie skla. Kryje poškodenie alebo zničenie všetkých sklených výplní auta (čelné, bočné, zadné) so spoluúčasťou 100 eur. Poistenie platí na území Európy.

Krádež

V balíkoch krytia Extra a Max môže byť súčasťou vášho Allianz PZP aj poistenie odcudzenia a poškodenia v dôsledku odcudzenia alebo pokusu oň. Súčasťou je aj poistenie krádeže batožiny vo vozidle. Poistenie platí na území Európy a kryje poškodenie do výšky všeobecnej hodnoty auta. Výška spoluúčasti závisí od tejto hodnoty, minimálne je však 150 eur.

Vandalizmus

Poistenie proti vandalizmu je súčasťou balíkov Extra a Max. Kryje úmyselné poškodenie alebo zničenie auta cudzou osobou do výšky všeobecnej hodnoty. Poistenie je so spoluúčasťou vo výške minimálne 150 eur. Platí na území Európy.

Finančná strata

Poistenie finančnej straty môžete k Allianz PZP získať v najvyššom balíku krytia (Max). Uzatvára sa pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov na dobu 24 mesiacov. V prípade odcudzenia auta alebo pri totálnej škode poisťovňa uhradí rozdiel medzi obstarávacou cenou nového auta a jeho všeobecnou hodnotou. Poistenie platí na území Európy a uzatvára sa bez spoluúčasti.

Havária

Poistenie havárie je súčasťou najvyššieho balíka krytia Allianz MOJE AUTO. Allianz havarijné poistenie kryje škody na aute, jeho častiach a príslušenstve do výšky všeobecnej hodnoty auta. Spoluúčasť je minimálne vo výške 150 eur. Poistenie platí na území Európy.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP. Aký je rozsah poistenia, jeho platnosť, kedy zaniká alebo ako podať výpoveď.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy