Generali havarijné poistenie

PZP poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému. Čiastočne si ho viete doplniť aj o krytie vášho auta. Ak však máte záujem o jeho plnohodnotnú ochranu, nielen s obmedzenými poistnými sumami a rozsahom krytia, je pre vás určené práve havarijné poistenie. Generali havarijné poistenie Automax kryje škody spôsobené haváriou, živlom, vandalizmom a odcudzením. Základné poistenie si môžete rozšíriť o poistenie finančnej straty, skiel, batožiny, úrazu dopravovaných osôb, náhradného vozidla alebo nadštandardnej výbavy. Súčasťou poistenia sú aj Generali asistenčné služby.

Generali havarijné poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa so spoluúčasťou na dobu neurčitú. Začiatok poistenia je uvedený v návrhu poistnej zmluvy, pričom prvá splátka musí byť na účet poisťovne uhradená pred týmto termínom. Pri uzatváraní poistenia si môžete vybrať, či chcete poistenie platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Havarijné poistenie

Základom poistenia je krytie rizík havária (poškodenie alebo zničenie nárazom do nepohyblivej prekážky alebo stretom s pohybujúcim sa objektom), živelná udalosť, vandalizmus (úmyselné poškodenie alebo zničenie osobou, ktorá nie je oprávnená používať vozidlo) a odcudzenie (krádež, lúpež, neoprávnené užívanie bez súhlasu vlastníka).

Pred uzatvorením poistenia je potrebné absolvovať obhliadku vozidla s vykonaním fotodokumentácie. Obhliadku môžete uskutočniť aj svojpomocne prostredníctvom na to určenej mobilnej aplikácie poisťovne. Pri novom vozidle obhliadka nie je potrebná.

Generali havarijné poistenie Automax si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke. Online kalkulačka vám po zadaní základných parametrov pre výpočet zobrazí porovnanie havarijného poistenia jednotlivých poisťovní na jednom mieste.

Pripoistenia k Generali havarijnému poisteniu

Základné Generali havarijné poistenie si môžete doplnkovo rozšíriť o poistenie úrazu dopravovaných osôb, batožiny, skla, finančnej straty, náhradného vozidla a nadštandardnej výbavy. Ak si chcete poistiť aj škody, ktoré spôsobíte vaším autom niekomu inému, pozrite si aj Generali PZP.

Poistenie úrazu

Poistenie úrazu sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu, smrti v dôsledku úrazu a dobu nevyhnutného liečenia po úraze. Poistený je nielen vodič, ale všetky prepravované osoby na miestach na to určených počas prevádzky vozidla, teda pri uvádzaní motora do chodu, nastupovaní a vystupovaní, samotnej jazde, krátkej prestávke počas jazdy a odstraňovaní bežných porúch vzniknutých počas jazdy.

Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa bez spoluúčasti a ročné poistné je 22,57 eur. Generali havarijné poistenie s úrazovým pripoistením kryje trvalé následky úrazu do sumy 7 000 eur, smrť v dôsledku úrazu na 3 500 eur a dobu nevyhnutného liečenia do výšky 700 eur, maximálne však 14 dní. Trvalé následky úrazu a doba nevyhnutného liečenia úrazu sa posudzujú podľa oceňovacích tabuliek poisťovne.

Poistné krytie platí v prípade, ak k úrazu prišlo vo vozidle alebo jeho bezprostrednej blízkosti. Nevzťahuje sa na úrazy, ktoré nastali počas nakladania alebo vykladania batožiny alebo nákladu. Poistené nie sú ani osoby prepravované za odmenu.

Poistenie batožiny

Generali havarijné poistenie s poistením batožiny kryje poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny a vecí osobnej potreby pri havárii, živelnej udalosti alebo odcudzení z auta alebo celého vozidla. Poistenie pri krádeži platí iba v prípade, ak vozidlo bolo riadne uzamknuté, batožina nebola na viditeľnom mieste a muselo prísť k násilnému prekonaniu zabezpečenia.

Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa so spoluúčasťou 5 %, minimálne 30 eur na poistnú sumu 600 eur, pričom jedna vec je krytá do výšky 170 eur. Za poistenie si ročne priplatíte 20,52 eur.

Poistenie sa nevzťahuje na:

  • mobilné telefóny, počítače, notebooky, fotografické a filmovacie prístroje, prístroje audiovizuálnej techniky, elektronické a optické prístroje a ich príslušenstvo, záznamy na zvukových, obrazových a dátových nosičoch, iné záznamy
  • osobné doklady, cestovné lístky, letenky a iné doklady a preukazy, cenné papiere, elektronické platobné prostriedky a platobné karty, ceniny a podobne
  • bankovky, mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, perly, drahokamy
  • veci slúžiace na výkon povolania alebo zárobkovú činnosť, písomnosti, plány, obchodné a účtovné knihy, kartotéky, výkresy, dierne štítky
  • umelecké diela, diela zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, veci zberateľského záujmu a zbierky
  • športové náradie a príslušenstvo, zbrane vrátane príslušenstva a streliva
  • zvieratá

Poistenie skla

Poistenie skla kryje poškodenie a zničenie čelného skla a ostatného zasklenia vozidla vrátane strešného okna. Platí na geografickom území Európy a Turecka a uzatvára sa bez spoluúčasti. Poistná suma je 2 000 eur, pričom škody z poistenia sú preplácané maximálne dvakrát počas jedného poistného obdobia.

Poistenie finančnej straty

Generali havarijné poistenie v rámci poistenia finančnej straty chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Uzatvoriť si ho môžete pre nové alebo maximálne 6 mesiacov jazdené vozidlá s maximálnym nájazdom 6 000 km.

Uzatvára sa bez spoluúčasti a platí na geografickom území Európy a Turecka. Auto si môžete poistiť na 1 až 5 rokov. Poistné plnenie sa vypočíta ako rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla v čase vzniku poistenia a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti, maximálne však 30 000 eur.

Poistenie náhradného vozidla

V prípade odcudzenia alebo čiastočnej prípadne totálnej škody na vašom aute sa vám môže hodiť poistenie náhradného vozidla. Kryje vaše výdavky za prenájom náhradného vozidla.

Platí na území Európy a Turecka a uzatvára sa so spoluúčasťou 10 %. Poistné plnenie môžete využiť maximálne trikrát za rok do limitu 2 000 eur. Náhradné vozidlo si môžete požičať maximálne na 7 dní. Ročné poistné za pripoistenie je 92,34 eur.

Poistenie nadštandardnej výbavy

Poistenie kryje poškodenie v zmluve uvedenej nadštandardnej výbavy haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom alebo odcudzením, maximálne však do výšky 1 000 eur. Platí na geografickom území Európy a Turecka.