Wüstenrot cestovné poistenie

Wüstenrot cestovné poistenie v zahraničí kryje liečebné náklady v dôsledku akútnej choroby, úrazu alebo smrti poistenej osoby. Doplnkovo si základné cestovné poistenie môžete rozšíriť o poistenie storna, batožiny, úrazu, zodpovednosti, chronických ochorení a covidu. Súčasťou sú aj Wüstenrot asistenčné služby.

Pri uzatváraní poistenia si môžete vybrať, či v zahraničí plánujete vykonávať aj prácu prípadne rizikový šport. Ak cestujete rodina a uzatvárate si jednu spoločnú poistnú zmluvu, Wüstenrot ponúka zvýhodnené poistenie.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie Wüstenrot si môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné, maximálne do veku 75 rokov. Pri krátkodobom poistení môže byť územná platnosť Európa (plus Turecko, Tunisko, Egypt, Maroko, Cyprus, Kanárske ostrovy, Izrael) alebo celý svet a uzatvára sa maximálne na 90 dní. Územná platnosť ročného poistenia je celý svet a uzatvára sa pre opakované cesty do zahraničia, pričom kryje prvých 45 dní každého takéhoto pobytu.

Ročné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. To znamená, že po ukončení poistného obdobia (jeden rok) sa zmluva automaticky predĺži o ďalší rok. Ak chcete poistnú zmluvu vypovedať, je potrebné urobiť to písomne minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Wüstenrot cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj na našej stránke. Zadáte základné parametre potrebné pre výpočet a online kalkulačka vám zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Vyberiete si pre vás to najlepšie a priamo na stránke ho môžete zaplatiť na účet vybranej poisťovne.

Pri uzatváraní poistenia sa vám vygeneruje návrh poistnej zmluvy, ktorý je potrebné zaplatiť pred začiatkom poistenia. Poistné musí byť do uvedeného termínu pripísané na účet poisťovne.

Zložky Wüstenrot cestovného poistenia

Základnou zložkou Wüstenrot cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov spolu s asistenčnými službami. Prikúpiť si môžete poistenie:

Wüstenrot cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v rôznych balíkoch krytia. Naša online kalkulačka ponúka krátkodobé poistenie v balíkoch S a M a ročné poistenie v balíkoch Basic, Intermediate a Prestige.

Balíky S (krátkodobé poistenie) a Basic (ročné poistenie) obsahujú iba poistenie liečebných nákladov a Wüstenrot asistenčné služby. Balíky M (krátkodobé poistenie) a Intermediate (ročné poistenie) navyše poistenie batožiny, úrazu a zodpovednosti. Balík Prestige pri celoročnom poistení obsahuje vyššie limity krytia a doplnkové poistenia (cestovanie lietadlom, storno, asistenciu k vozidlu).

Poistenie liečebných nákladov

Wüstenrot cestovné poistenie kryje náklady vzniknuté v zahraničí pri akútnej chorobe, úraze prípadne smrti poistenej osoby počas poistnej doby. Vzťahuje sa na neodkladné a nevyhnutné liečenie, ktoré stabilizuje zdravotný stav poistenej osoby.

Pri krátkodobom cestovnom poistení sú liečebné náklady v balíku S hradené do výšky 100 000 eur, v balíku M je limit krytia 150 000 eur. Celoročné poistenie ich kryje vo všetkých troch balíkoch do výšky 225 000 eur.

Poistenie liečebných nákladov kryje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a hospitalizáciu vrátane diagnostiky, zdravotníckeho materiálu a liekov, nevyhnutnú prepravu do zdravotníckeho zariadenia a miesta ubytovania, stomatologické ošetrenie pri úraze alebo akútnej bolesti (limit 400 eur), kúpu alebo opravu zničených dioptrických pomôcok (limit 150 eur), cestu, ubytovanie a stravu opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu pri hospitalizácii resp. k dospelej osobe pri viac ako 7-dňovej hospitalizácii, repatriáciu.

Cestovné poistenie Wüstenrot nekryje riziká v súvislosti s terorizmom.

Poistenie storna

Wüstenrot poistenie storna sa vzťahuje na zrušenie záväzne objednanej a zaplatenej cesty do zahraničia. Pri krátkodobom poistení si ho môžete uzatvoriť na poistnú sumu od 500 eur do 10 000 eur, pričom zmluva musí byť uzatvorená najneskôr 20 dní pred odchodom do zahraničia a v deň zaplatenia (aj čiastočného) takejto cesty. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % a jeho súčasťou nie je poistenie predčasného návratu ani poistenie nevyužitej dovolenky.

Pri ročnom poistení sa Wüstenrot poistenie storna nachádza iba v balíku Prestige. Poistná suma pre jednotlivca je 1 500 eur, v prípade rodinného poistenia 2 000 eur. Spoluúčasť je 10 %, pri úmrtí je poistné plnenie bez spoluúčasti. Obdobne ako pri krátkodobom poistení, zmluva musí byť uzatvorená najneskôr 20 dní pred odchodom.

Dôvodom storna môže byť napríklad:

 • smrť alebo hospitalizácia z dôvodu akútnej choroby alebo úrazu poisteného alebo blízkej osoby
 • škoda na majetku v dôsledku živelnej udalosti alebo trestného činu
 • neočakávané predvolanie na súdne konanie, štátnu záverečnú skúšku, výkon vojenskej služby
 • nariadenie izolácie
 • znásilnenie

Poistenie batožiny a cestovných dokladov

Wüstenrot cestovné poistenie s poistením batožiny sa vzťahuje na jej poškodenie, zničenie alebo odcudzenie pri živelnej udalosti, dopravnej nehode, krádeži vlámaním, lúpeži alebo po zverení dopravcovi alebo do úschovy.

Poistenie sa pri krátkodobom poistení uzatvára na sumu 800 eur s limitom na jednu vec 200 eur. Pri poistení rodiny je poistná suma 1 500 eur. Ročné poistenie kryje batožinu v balíku Intermediate do výšky 1 250 eur (rodina 2 000 eur) a v balíku Prestige na 2 500 eur resp. 3 500 eur pre rodinu. Limit na jednu vec je 350 eur. Krádež z auta je limitovaná sumou 500 eur (175 eur na jednu vec), pričom vozidlo musí byť uzamknuté a batožina nemôže byť zvonku viditeľná.

Poistenie cestovných dokladov sa vzťahuje na pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz a technický preukaz od auta. V krátkodobom poistení je limit plnenia 200 eur (rodina 300 eur), v celoročnom 400 eur (rodina 500 eur).

Wüstenrot cestovné poistenie s poistením batožiny nekryje:

 • peniaze v hotovosti, cenné papiere, platobné karty, cestovné lístky a letenky, vkladné knižky, šeky, ceniny, iné ako uvedené cestovné doklady
 • šperky, drahé kovy a veci z drahých kovov, knihy, zbierky, umelecké predmety, starožitnosti, veci osobitnej historickej alebo kultúrnej hodnoty
 • mobilné telefóny, tablety, kamery a fotoaparáty, počítače, audiovizuálnu techniku, drony
 • záznamy na nosičoch zvuku alebo obrazu, plány, projekty
 • motorové vozidlá, prívesy, lode alebo iné dopravné prostriedky vrátane príslušenstva
 • veci slúžiace na podnikanie alebo výkon povolania
 • športovú výstroj na vykonávanie profesionálnej športovej činnosti
 • zvieratá, zbrane a strelivo

Poistenie úrazu

Wüstenrot úrazové poistenie kryje trvalé následky a smrť. Krátkodobé poistenie kryje trvalé následky úrazu do výšky 10 000 eur, v závislosti od rozsahu poškodenia (minimálne 40 %, maximálne 100 %) na základe oceňovacích tabuliek. Poistná suma pre smrť v dôsledku úrazu je 5 000 eur.

Ročné poistenie kryje trvalé následky do výšky 20 000 eur v balíku Intermediate a 30 000 eur v balíku Prestige. Smrť v dôsledku úrazu je krytá na sumu 10 000 eur resp. 15 000 eur.

Poistenie zodpovednosti

Wüstenrot cestovné poistenie okrem základných balíkov (S a Basic) obsahuje aj poistenie zodpovednosti. Využijete ho v prípade, ak v zahraničí niekomu neúmyselne spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku. Uzatvára sa so spoluúčasťou 150 eur.

Poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, zamestnávateľovi, rodinným príslušníkom, spôsobené zvieraťom, za ktoré zodpovedáte, na požičaných a prenajatých veciach, životnom prostredí, pri športovej súťaži, držbou alebo použitím zbrane a podobne. Poistenie nekryje ani ušlý zisk, pokuty, iné sankcie a platby, náklady právneho zastúpenia, súdne poplatky a podobne.

Pri krátkodobom poistení je limit poistného plnenia za škody na majetku vo výške 50 000 eur, za škody na zdraví vo výške 100 000 eur.

Balík Intermediate v ročnom poistení kryje škody na majetku do výšky 35 000 eur a škody na zdraví do výšky 100 000 eur. Balík Prestige uvedené škody kryje do výšky 50 000 eur resp. 150 000 eur.

Wüstenrot asistenčné služby

Wüstenrot cestovné poistenie sa automaticky ponúka s asistenčnými službami k poisteniu liečebných nákladov. Sú vám k dispozícii počas celej poistnej doby 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 2051 0823.

V rámci liečebných nákladov môžete Wüstenrot asistenčné služby využiť na:

 • informačné služby pred vycestovaním (bezpečnostná situácia, potreba očkovania, vízová povinnosť a podobne)
 • pomoc pri výbere vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • sledovanie liečby a hospitalizácie
 • zabezpečenie opatrovníka k dieťaťu, resp. rodinného príslušníka a sprevádzajúcu osobu k dospelej osobe pri dlhšej ako 7-dňovej hospitalizácii