Union cestovné poistenie

Cestovné poistenie Union si môžete uzatvoriť pre Slovensko, Českú republiku, Európu alebo celý svet. Súčasťou poistenia pre Európu je aj Turecko, Egypt, Cyprus, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan. Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť s okamžitou platnosťou alebo od požadovaného dňa.

Union celoročné cestovné poistenie môžete uzatvoriť na dobu určitú alebo dobu neurčitú pre osoby mladšie ako 70 rokov. Jedna cesta môže trvať maximálne 45 dní, resp. poistenie platí uvedený počet dní aj pri ceste dlhšej. Krátkodobé poistenie sa uzatvára na maximálne 90 dní. Uzatvoriť si môžete aj rodinné poistenie, ktoré tvoria 2 dospelé blízke osoby a ich deti mladšie ako 18 rokov, bez ohľadu na ich počet.

Cestovné poistenie

Union cestovné poistenie kryje liečebné náklady v zahraničí pre krátkodobé cesty do výšky skutočne vzniknutých nákladov, celoročné poistenie ich kryje do výšky 250 000 eur. Pri cestovnom poistení v rámci Slovenskej republiky liečebné náklady nie je potrebné poisťovať, pretože ich kryje zdravotné poistenie.

Poistenie do zahraničia si môžete rozšíriť o poistenie úrazu, batožiny, všeobecnej zodpovednosti, storna, záchrannej činnosti, športovej činnosti, domáceho miláčika, dovolenkovej domácnosti, nečakaného pobytu v nemocnici a nepojazdného vozidla. Súčasťou poistenia sú aj Union asistenčné služby, ktoré vám pomôžu pri liečebných nákladoch, cestovných dokladoch, záchrannej činnosti, zodpovednosti a nepojazdnom vozidle.

Základom cestovného poistenia pre územie Slovenska je Union poistenie do hôr. Okrem poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby si môžete pripoistiť úraz, batožinu, všeobecnú zodpovednosť a storno. V rámci krátkodobého poistenia si môžete prikúpiť aj poistenie dovolenkovej domácnosti a asistenčné služby pre nepojazdný bicykel pri cykloturistike.

Union cestovné poistenie online

Union cestovné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke. Po zadaní základných parametrov pre výpočet vám naša online kalkulačka zobrazí porovnanie cestovného poistenia jednotlivých poisťovní rýchlo a prehľadne na jednom mieste. Sami si vyberiete, ktoré poistenie je pre vás a vašu cestu najlepšie. Navyše, ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, cestovné poistenie Union si môžete uzatvoriť so zľavou na poistnom.

Poistné za zmluvu musí byť uhradené na účet poisťovne najneskôr v deň začiatku poistenia, preto odporúčame zmluvu zaplatiť hneď po uzatvorení poistenia. Platobná brána na našej stránke umožňuje realizovať platbu priamo na účet vybranej poisťovne.

Vaše Union cestovné poistenie sa môže automaticky predĺžiť o maximálne 5 dní v prípade, ak sa z dôvodu úrazu, akútnej choroby, štrajku alebo úpadku prepravcu, teroristického činu, živelnej udalosti alebo zmeny plánovaného odchodu hromadného dopravného prostriedku z dôvodu mimoriadnej udalosti nemôžete vrátiť do vlasti v pôvodne plánovanom termíne.

Zložky Union cestovného poistenia

Základom Union cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov, ktoré pri krátkodobom poistení kryje do výšky skutočne vzniknutých nákladov, pri celoročnom je limitované sumou 250 000 eur.

Union krátkodobé cestovné poistenie si môžete doplniť aj poistením:

Súčasťou krátkodobého poistenia môže byť aj pripoistenie nečakaného pobytu v nemocnici pri minimálne trojdňovej nepretržitej hospitalizácii v sume 20 eur na deň pre poisteného, resp. 10 eur na deň pre jednu spolucestujúcu osobu. Poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie asistencie pre motorové vozidlo do výšky 2 500 eur a asistenciu pre nepojazdný bicykel vo výške 400 eur.

Union celoročné cestovné poistenie obsahuje poistenie záchrannej činnosti vo výške 20 000 eur už v základe. Doplnkovo si môžete pripoistiť:

K celoročnému poisteniu si môžete pripoistiť aj náklady v prípade nepojazdného vozidla (500 eur na osobu), meškanie hromadného dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín (40 eur) a predčasný návrat a nečerpané služby (500 eur pre cestovné náklady, 1 000 eur pri nečerpaných službách).

Poistenie liečebných nákladov

Union cestovné poistenie kryje liečebné náklady v súvislosti s akútnou chorobou, úrazom, prípadne smrťou. Pri krátkodobom poistení sú tieto náklady kryté do výšky skutočne vzniknutých nákladov, pri celoročnom maximálne do výšky 250 000 eur.

Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, materiálu a pomôcok, hospitalizáciu, prepravu, ubytovanie a prepravu blízkej osoby, ambulantné ošetrenie zubov, kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov, ortopedických a protetických pomôcok, repatriáciu.

Pri nákladoch sú stanovené čiastkové limity plnenia pre ambulantné ošetrenie zubov (100 eur jeden zub, spolu max. 300 eur), kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov, ortopedických a protetických pomôcok, ak k ich poškodeniu došlo následkom úrazu (100 eur), prepravu telesných pozostatkov (10 000 eur) a ubytovanie a náklady na cestu blízkej osoby.

Poistenie stornovacích poplatkov

Union poistenie storna vám pomôže ušetriť za stornovacie poplatky, ak na zaplatenú cestu do zahraničia nenastúpite. Poistenie takisto kryje prípadné poplatky za zmenu termínu alebo cestujúcej osoby. Union cestovné poistenie spolu s poistením storna si musíte uzatvoriť najneskôr 2 pracovné dni od zakúpenia zájazdu, ubytovania, letenky alebo cestovného lístka. V opačnom prípade sa poistenie vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastanú najskôr 15 dní po uzatvorení zmluvy.

Poistenie začína nasledujúci deň po uzatvorení zmluvy a končí dňom odchodu dopravného prostriedku pri organizovanej cestovnej službe, dňom príchodu do prvého ubytovacieho zariadenia pri individuálnej doprave alebo dňom stornovania objednanej služby.

Na jednu osobu je maximálne poistné plnenie 10 000 eur pri krátkodobom a 1 000 eur pri ročnom poistení. Spoluúčasť je do 20 %, jej výšku si môžete vybrať pri uzatváraní poistnej zmluvy. V prípade smrti poistenej alebo blízkej osoby je poistenie bez spoluúčasti. Pri hospitalizácii poistenej alebo blízkej osoby je spoluúčasť 10 %. Union celoročné cestovné poistenie navyše pri storne kryje aj nevyužitú dovolenku (1 000 eur) a predčasný návrat (500 eur).

Pri ročnom poistení sa poistenie storna vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali minimálne 7 dní po začiatku poistenia. Poisťovňa Union uhradí poistné plnenie maximálne za dve poistné udalosti počas jedného poistného obdobia.

Dôvodom storna môže byť napríklad:

 • akútna choroba, úraz, hospitalizácia alebo smrť poisteného prípadne blízkej osoby
 • nariadená karanténa alebo nesplnenie podmienok prepravcu alebo poskytovateľa zakúpenej služby pre vycestovanie z dôvodu podozrenia na nákazu epidemickým ochorením
 • nedobrovoľná strata zamestnania a následná nezamestnanosť
 • zničenie živelnou udalosťou, strata alebo odcudzenie cestovných dokladov
 • podanie žiadosti o rozvod alebo zrušenie plánovanej svadby pri spoločnom využívaní zakúpenej služby
 • škoda na majetku následkom živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení alebo spôsobená trestným činom
 • odcudzenie vozidla alebo dopravná nehoda počas cesty pri individuálnej doprave
 • živelná udalosť, trestný čin alebo štrajk, ak nebolo možné v ceste pokračovať individuálnou dopravou

Poistenie batožiny a cestovných dokladov

Union cestovné poistenie si môžete rozšíriť o poistenie batožiny a cestovných dokladov pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže. Pri krátkodobom poistení si môžete vybrať poistnú sumu od 1 000 eur do 4 000 eur, pri celoročnom je fixne 1 000 eur. Spoluúčasť je vo výške 15 eur. Maximálne plnenie na jednu vec je 350 eur. Veci zakúpené počas cesty majú limit polovičný.

Krátkodobé Union cestovné poistenie kryje aj elektronické zariadenia ako napríklad mobilné telefóny, výpočtovú techniku, herné konzoly, prístroje určené na prenos dát alebo reprodukciu zvuku a obrazu, prehrávače dát a záznamov alebo GPS navigácie. Elektronické zariadenia sú kryté do výšky 50 % základného poistenia. Prikúpiť si môžete doplnkové pripoistenie elektroniky, ktoré pri spoluúčasti 50 eur kryje do výšky 2 000 eur (1 000 eur na jednu vec).

Súčasťou poistenia je aj náhrada škôd pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate cestovných dokladov. V týchto prípadoch poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných cestovných dokladov. Limit pri krátkodobom poistení je 500 eur, Union celoročné cestovné poistenie kryje do výšky 350 eur.

Poistenie batožiny sa vzťahuje aj na oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou. Pri dodaní neskôr ako 24 hodín po prílete je poistné plnenie do 100 eur, pri dodaní neskôr ako 48 hodín do 300 eur. Vzťahuje sa na nevyhnutné náklady na kúpu odevov a toaletných potrieb.

Union cestovné poistenie nekryje všetko, čo máte so sebou. Poistením nie sú kryté napríklad:

 • hotovosť, platobné a telefónne karty, vkladné knižky, šeky, ceniny, cenné papiere, cestovné lístky
 • zdravotný preukaz, vodičský preukaz, kľúče, osobné listiny
 • hodinky, klenoty, perly, výrobky z drahých kovov a kameňov, predmety umeleckej a historickej hodnoty
 • elektronické zariadenia a zbrane počas ich prevádzky alebo manipulácie s nimi, nosiče dát a záznamov s výnimkou kamier a fotoaparátov
 • motorové a bezmotorové vozidlá, člny, lode a prostriedky určené na lietanie, drony, vodné bicykle, skútre, surfy, windsurfy, bicykle, lyže, snowboardy, sane, korčule, skateboardy, šarkany počas používania a manipulácie s nimi
 • potraviny, výživové doplnky, vitamínové prípravky, lieky, tabakové výrobky, nápoje, alkohol
 • profesionálne technické vybavenie pre výkon povolania
 • zbrane s výnimkou loveckých zbraní

Poistenie úrazu

Cestovné poistenie Union si môžete rozšíriť aj o poistenie úrazu počas cesty v zahraničí, ktorého následkom môžu byť trvalé následky prípadne smrť. Pri krátkodobom poistení sú trvalé následky kryté do výšky 25 000 eur a smrť na sumu 15 000 eur. Pre Union celoročné poistenie sú poistné sumy 14 000 eur resp. 7 000 eur. Union úrazové poistenie je bez spoluúčasti.

Trvalé následky úrazu sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku odo dňa úrazu. Rozsah trvalých následkov sa určuje v percentách na základe oceňovacích tabuliek poisťovne. Pri viacerých trvalých následkoch sa ich rozsah spočíta, maximálne však do výšky 100 %.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Pre prípad, že by ste niekomu v zahraničí neúmyselne spôsobili škodu na zdraví alebo majetku, je dobré si Union cestovné poistenie rozšíriť aj o poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Krátkodobé poistenie kryje škody na zdraví do výšky 300 000 eur a škody na majetku do výšky 150 000 eur. Ročné poistenie kryje uvedené škody do výšky 100 000 eur resp. 35 000 eur za všetky poistné udalosti počas poistnej doby. Krátkodobé poistenie kryje navyše aj následné škody vrátane ušlého zisku.

Union krátkodobé cestovné poistenie kryje do výšky 25 000 eur aj náklady spojené s advokátom alebo súdnym znalcom (v občianskoprávnom, priestupkovom alebo trestnom konaní a v konaní o náhradu škody) alebo náklady na kauciu prípadne inú finančnú zábezpeku. Celoročné kryje náklady na advokáta do výšky 2 000 eur a náklady na kauciu do výšky 3 000 eur.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti nekryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ani škody spôsobené zamestnávateľovi. Poistené nie sú takisto škody spôsobené:

 • porušením povinnosti alebo úmyselným konaním, stratou veci
 • blízkym alebo spolupoisteným osobám
 • na finančnej hotovosti, predmetoch umeleckej alebo historickej hodnoty, starožitnostiach, zbierkach, platobných kartách, ceninách, cenných papieroch, vkladných a šekových knižkách a podobne
 • stratou veci, na požičaných alebo prenajatých hnuteľných veciach
 • na životnom prostredí, manipuláciou s nebezpečnými látkami, v súvislosti s držbou a nosením zbrane, pri použití alkoholu, návykovej látky alebo lieku označeného varovným symbolom
 • pri výkone podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo pri dobrovoľníckej činnosti, porušením práv duševného vlastníctva
 • infekčnou chorobou

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Union poistenie záchrannej činnosti kryje nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť vrátane poskytovania prvej pomoci do výšky 50 000 eur pri krátkodobom a 20 000 eur pri ročnom cestovnom poistení. Na území Slovenska kryje uvedené náklady Union poistenie na hory. Za záchrannú činnosť sa pre potreby poistenia považuje:

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby
 • preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia prípadne k najbližšiemu dopravnému prostriedku záchrannej služby
 • preprava telesných pozostatkov

Poistenie domáceho miláčika

Poistenie domáceho miláčika je doplnkovým pripoistením pre Union krátkodobé cestovné poistenie. Kryje liečebné náklady v zahraničí v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu do výšky 1 000 eur (zuby maximálne do výšky 300 eur, 100 eur pre jeden zub). Poistením sú kryté aj škody spôsobené domácim zvieraťom na majetku alebo zdraví tretej osoby do výšky 2 000 eur. Pripoistenie je bez spoluúčasti. Poistené nie sú preventívne prehliadky, očkovanie, kontrolné vyšetrenie, preprava do vlasti a podobne.

Poistenie dovolenkovej domácnosti

Union krátkodobé cestovné poistenie si môžete maximálne na 30 dní rozšíriť aj o poistenie dovolenkovej domácnosti. Pripoistenie kryje hnuteľný majetok vo vašej domácnosti do výšky 20 000 eur (2 000 eur na jeden predmet) pri spoluúčasti 30 eur. Súčasťou poistenia je aj krytie nákladov na náhradné ubytovanie a sťahovanie v prípade neobývateľnosti do výšky 1 000 eur, maximálne však počas troch mesiacov.

Poistenie sa vzťahuje na požiar, úder blesku, výbuch, víchricu, krupobitie, povodeň, záplavu, vodu z vodovodných zariadení, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, zemetrasenie, zadymenie, náraz vozidla, pád lietadla, nadzvukovú vlnu, pád stromov, stožiarov a iných predmetov a odcudzenie.

Cestovné poistenie Union stanovuje pre jednotlivé kategórie predmetov domácnosti aj maximálne limity:

 • čierna a biela technika: 10 000 eur
 • ostatné elektronické zariadenia: 4 000 eur
 • športové potreby: 4 000 eur
 • zbierky, predmety historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty: 2 000 eur
 • cennosti: 2 000 eur
 • finančná hotovosť: 400 eur

V príslušenstve bytu, garáži, ostatných stavbách alebo spoločných zariadeniach domu sa poistenie vzťahuje iba na športové predmety do výšky 4 000 eur, pričom jednotlivý predmet je poistený maximálne na 2 000 eur.

Poistenie mimoriadnej situácie

Union krátkodobé cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie neočakávanej mimoriadnej situácie. Vzťahuje sa na krytie nákladov ochorenia prípadne podozrenia na ochorenie pri epidémii alebo pandémii alebo nákladov spojených s inou mimoriadnou udalosťou. V prípade mimoriadnej situácie sa poistná doba môže predĺžiť maximálne o 10 dní.

Pripoistenie kryje liečebné náklady, náklady na ubytovanie počas nariadenej karantény a cestovné náklady na návrat do vlasti po ukončení nariadenej karantény. Poistené sú aj náklady na ubytovanie a cestovné náklady pri predĺžení pobytu a iné mimoriadne náklady v prípade mimoriadnej udalosti, ktorá nastala počas pobytu v zahraničí.

Mimoriadnou udalosťou môže byť napríklad havária alebo technická porucha hromadného dopravného prostriedku, ukončenie činnosti prepravnej spoločnosti z dôvodu úpadku, dopravná zápcha alebo nehoda, štrajk, nepriaznivé podmienky pri odlete lietadla, živelná udalosť, teroristický čin alebo zvýšené bezpečnostné riziko.

Pre poistenie mimoriadnej situácie má Union cestovné poistenie stanovené maximálne limity poistného plnenia:

 • liečebné náklady: 100 000 eur
 • ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby pri hospitalizácii dieťaťa: 500 eur, 50 eur/noc
 • náklady na ubytovanie (nariadená karanténa, nemožnosť návratu pri mimoriadnej udalosti): 1 000 eur, 100 eur/noc
 • denné odškodné (za dni nariadenej karantény a predĺženie pobytu z dôvodu mimoriadnej udalosti): 500 eur, 50 eur/deň
 • cestovné náklady na dopravu do vlasti po mimoriadnej udalosti: 1 000 eur/osobu
 • zmeškanie odchodu hromadného dopravného prostriedku: 500 eur/osobu
 • cestovné náklady pri predčasnom návrate (viac ako o 3 dni): 500 eur/osobu
 • nečerpané služby (pri návrate skôr ako o 3 dni): 1 000 eur/osobu
 • prevoz telesných pozostatkov: 10 000 eur

Union asistenčné služby

Union cestovné poistenie sa pre krátkodobé aj ročné poistenie predáva spolu s asistenčnými službami. K dispozícii sú 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého vášho pobytu v zahraničí na tel. čísle +420 2 9633 9644. Poskytujú pomoc pri liečebných nákladoch, záchrannej činnosti, cestovných dokladoch, spôsobenej škode v zahraničí alebo pre nepojazdné vozidlo či bicykel.

Asistencia pri cestovnom poistení

Pri liečebných nákladoch Union asistenčné služby zahŕňajú:

 • zabezpečenie ošetrenia lekárom
 • výber vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečenie prevozu v prípade potreby hospitalizácie
 • priebežné informovanie o zdravotnom stave a kontrolu spôsobu a priebehu liečby
 • prevoz do vhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia v prípade nutnosti
 • prepravu späť do vlasti, ak nebude môcť byť použitý pôvodne plánovaný spôsob dopravy
 • repatriáciu

Union asistenčné služby vám budú nápomocné aj v prípade straty cestovných dokladov alebo pri záchrannej činnosti v tiesni. Pri zodpovednosti za škodu vám sprostredkujú kontakt na advokáta, ktorý vás môže zastupovať v priestupkovom alebo trestnom konaní.

Asistencia pri nepojazdnom vozidle

Pri nepojazdnom vozidle vám Union asistenčné služby pomôžu pri defekte, strate kľúčov alebo ich zavretí v aute, zámene alebo nedostatku paliva, vybitej batérii alebo finančnej tiesni. Zároveň pri nehode, poruche alebo krádeži auta pomôžu pri:

 • oprave vozidla na mieste
 • odtiahnutí auta do najbližšieho vhodného servisu
 • úschove nepojazdného vozidla, maximálne však na 3 dni
 • ubytovaní maximálne 5 osôb pri oprave dlhšej ako 3 hodiny, maximálne však na 3 noci
 • spiatočnej ceste alebo ceste do miesta pobytu pri oprave dlhšej ako 48 hodín, maximálne pre 5 osôb
 • poskytnutí náhradného vozidla pri oprave dlhšej ako 48 hodín, maximálne na dobu 10 dní
 • prevoze nepojazdného vozidla do miesta trvalého bydliska v SR
 • zošrotovaní vozidla

Asistencia pri nepojazdnom bicykli

Pri nepojazdnom bicykli máte v prípade nehody, poruchy alebo krádeže, či už v zahraničí alebo na území Slovenskej republiky, nárok na:

 • prepravu do najbližšieho cykloservisu, miesta prechodného ubytovania alebo miesta trvalého bydliska (do vzdialenosti 50 km, max. 150 eur)
 • úschovu nepojazdného bicykla maximálne na 5 dní počas platnosti poistenia
 • zapožičanie náhradného bicykla počas platnosti poistenia v prípade, ak oprava nie je možná do 24 hodín (5 dní, max. 150 eur)
 • úhradu nákladov do cykloservisu po opravený bicykel (50 eur)
 • prepravu k najbližšiemu miestu pre dobitie vybitej batérie pri elektrobicykli (50 eur, max. jedenkrát počas poistenia)
 • opravu defektu (50 eur)

Union asistenčné služby pre nepojazdný bicykel sú poskytované na geografickom území Európy s výnimkou Ruskej federácie, Bieloruska, Ukrajiny, Krymskej autonómnej republiky, Kosova a Turecka.