Allianz cestovné poistenie

Allianz cestovné poistenie kryje liečebné náklady v neobmedzenej výške. Súčasťou poistenia sú aj Allianz asistenčné služby. Prikúpiť si môžete Allianz poistenie storna ako aj fixný balík poistení zahŕňajúci krytie úrazu, zodpovednosti a batožiny.

Limit krytia

Cestovné poistenie Allianz s neobmedzeným krytím liečebných nákladov aj pre ročné poistenie.

Allianz storno

Základné Allianz poistenie storna si môžete rozšíriť o krytie doplnkových rizík v poistení storno špeciál.

Fixný balík

Poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti a doplnková asistencia tvoria spolu fixný balík pripoistení.

Platnosť poistenia

Allianz cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Európy alebo celý svet. Krátkodobé poistenie sa uzatvára maximálne na 90 dní, ročné s neobmedzeným počtom výjazdov je limitované dĺžkou jedného výjazdu na maximálne 90 dní. Aj krátkodobé aj ročné poistenie sa uzatvára s neobmedzeným krytím liečebných nákladov. Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj s okamžitou platnosťou, podmienkou je zaplatenie poistného. Poistenie v tomto prípade začne platiť najskôr o 3 hodiny. Ak sa už v zahraničí nachádzate, nové nenadväzujúce poistenie začne platiť až o 6 dní.

Allianz asistenčné služby

Allianz cestovné poistenie je automaticky predávané so základnými asistenčnými službami, ktoré sa vzťahujú k poisteniu liečebných nákladov. V prípade, ak si k poisteniu prikúpite aj fixný balík pripoistení (úraz, batožina, zodpovednosť), jeho súčasťou sú aj doplnkové asistenčné služby. Tie rozširujú pomoc aj pri poistení zodpovednosti a batožiny. Nevzťahujú sa na pomoc súvisiacu s prevádzkou motorového vozidla ani pri podnikateľskej činnosti. Allianz asistenčné služby (Allianz Assistance) poskytujú pomoc 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 50 122 122.

Liečebné náklady

Cestovné poistenie Allianz kryje náklady v dôsledku úrazu, ochorenia alebo smrti v neobmedzenej výške aj pri krátkodobom aj ročnom poistení. V prípade teroristického činu je hornou hranicou krytia suma 100 000 eur. Allianz poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na zdravotnú starostlivosť vrátane liekov, hospitalizáciu a súvisiace lekárske výkony, prepravu do a zo zdravotníckeho zariadenia, operácie, zubno-lekársku starostlivosť (350 eur), zdravotné pomôcky (170 eur), repatriáciu, záchrannú činnosť v súvislosti s úrazom alebo ochorením a ubytovanie blízkej osoby.

Storno

Allianz poistenie storna vám pomôže znížiť finančnú stratu v prípade, ak na cestu do zahraničia nenastúpite. Poistenie je potrebné uzatvoriť najneskôr nasledujúci deň po zakúpení cestovnej služby, v opačnom prípade je Allianz storno platné až po 14 dňoch. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 10 % okrem prípadu, ak je dôvodom smrť či už poisteného alebo blízkej osoby. Allianz cestovné poistenie si môžete uzatvoriť so základným poistením storno poplatkov alebo poistením storno špeciál, ktoré rozširuje dôvody, pre ktoré na cestu nemôžete nastúpiť. Súčasťou poistenia je aj poistenie nevyužitej cesty.

Batožina

Allianz poistenie batožiny sa vzťahuje na jej poškodenie, zničenie, stratu alebo krádež. Poistenie je na sumu 1 500 eur, cennosti, športové potreby, optické a elektronické prístroje na polovičnú sumu. Cestovné doklady sú kryté do výšky 335 eur. Pri krádeži z auta je limit 500 eur. Allianz cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o pripoistenie batožiny extra s dvojnásobnými limitmi (700 eur pre krádež z auta).

Zodpovednosť

Poistenie zodpovednosti je nápomocné v prípade, ak v zahraničí spôsobíte niekomu škodu na majetku alebo zdraví. Allianz cestovné poistenie s fixným balíkom kryje všetky škody do výšky 200 000 eur. Súčasťou je aj poistenie právnej ochrany. Spoluúčasť je vo výške 5 %, maximálne 350 eur. Poistenie nekryje škody spôsobené motorovým vozidlom.

Úraz

Cestovné poistenie Allianz vo fixnom balíku s ďalšími pripoisteniami ponúka aj úrazové poistenie. Kryje trvalé následky úrazu (do výšky 20 000 eur), smrť v dôsledku úrazu (vo výške 10 000 eur) a hospitalizáciu počas cesty vo forme denného odškodného.

Záchranná činnosť

Allianz poistenie záchrannej činnosti kryje náklady spojené so záchrannou činnosťou a na prepravu. Uvedené náklady sú kryté do výšky 16 600 eur.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy