Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Cestovné poistenie si môžete doplnkovo rozšíriť o poistenie zodpovednosti za škodu neúmyselne spôsobenú niekomu inému na zdraví alebo majetku. Uzatvoriť si ho môžete jednak pre cesty do zahraničia ako aj pre dovolenku na Slovensku. Pripoistenie zodpovednosti sa často uzatvára aj kvôli lyžovačke, kedy neúmyselne spôsobené škody bývajú častejšie. To však neznamená, že by pri bežnej dovolenke alebo služobnej ceste malo chýbať. Súčasťou poistenia často býva aj právna pomoc a poradenstvo asistenčnej spoločnosti.

Cestovné poistenie

Poistenie všeobecnej zodpovednosti sa nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, pre ktoré je potrebné mať uzatvorené PZP. Takisto nekryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri práci v zahraničí, pre ktoré je určené poistenie zodpovednosti zamestnanca, kde si môžete vybrať územnú platnosť Európu alebo celý svet.

(maximálne limity v eur) škody na zdraví škody na majetku
Allianz cestovné poistenie 200 000 200 000
AXA cestovné poistenie 250 000 125 000
Generali cestovné poistenie 200 000 200 000
Union cestovné poistenie 300 000 (ročné 100 000) 150 000 (ročné 35 000)
Wüstenrot cestovné poistenie 100 000 (ročné 150 000) 50 000

V závislosti od poisťovne si poistenie zodpovednosti môžete vybrať ako samostatné pripoistenie alebo v balíku s ďalšími pripoisteniami prípadne priamo ako súčasť preddefinovaného balíku cestovného poistenia. Pri krátkodobom cestovnom poistení môžete mať škody na majetku kryté do výšky 200 000 eur a škody na zdraví do výšky 300 000 eur. Pri ročnom poistení sú škody na zdraví kryté maximálne do výšky 250 000 eur.

Najvhodnejšie poistenie všeobecnej zodpovednosti si môžete vybrať aj na našej stránke v online kalkulačke cestovného poistenia. Kalkulačka vám zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia vrátane všetkých vybraných pripoistení a sami si vyberiete podľa vašich potrieb. Poistenie môžete na stránke aj zaplatiť na účet vybranej poisťovne.

Čo poistenie všeobecnej zodpovednosti nekryje

Nie všetky spôsobené škody máte kryté. Preto je dôležité si pri vybranej poisťovni pozrieť aj výluky z poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu sa nemusí vzťahovať napríklad na škody:

 • spôsobené úmyselným konaním
 • spolucestujúcim a blízkym osobám a osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
 • na prevzatých, prenajatých alebo vypožičaných veciach
 • na klenotoch, veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty
 • pri vykonávaní zárobkovej činnosti
 • na súťažiach, pretekoch alebo pri profesionálnej športovej činnosti
 • uznané nad rámec stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • pri požití alkoholu, omamnej, návykovej alebo psychotropnej látky
 • spôsobené zvieraťom, za ktoré zodpovedáte, držbou alebo použitím zbrane
 • na životnom prostredí alebo manipuláciou s nebezpečnými látkami
 • spôsobené infekčnou chorobou

Poistené nebývajú ani následné škody (napríklad ušlý zisk), peňažné tresty, pokuty a penále, sankčné náhrady a podobne.