Generali cestovné poistenie

Generali cestovné poistenie kryje liečebné náklady do výšky 1 mil. eur. Súčasťou poistenia sú aj Generali asistenčné služby a poistenie zodpovednosti a záchrannej činnosti. Doplnkovo si ho môžete rozšíriť o krytie batožiny, úrazu, storno poplatkov, domáceho miláčika a autoasistenciu.

Limit krytia

Generali cestovné poistenie si môžete uzatvoriť so základným limitom 300 000 eur alebo v balíku XL s krytím až do 1 mil. eur.

Základ poistenia

Základné Generali cestovné poistenie kryje okrem liečebných nákladov aj zodpovednosť a náklady na záchrannú činnosť. Súčasťou sú aj asistenčné služby.

Asistenčné služby

Súčasťou Generali cestovného poistenia sú základné asistenčné služby. Rozšíriť ich môžete o doplnkové asistenčné služby Plus prípadne asistenciu pre auto Autopremium.

Platnosť poistenia

Generali cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Európy alebo celý svet ako krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie s neobmedzeným počtom ciest. V rámci Slovenska máte k dispozícii Generali poistenie na hory. Poistenie si môžete uzatvoriť s okamžitou platnosťou alebo od požadovaného dňa. Cestovné poistenie musíte zaplatiť na účet poisťovne ku dňu začiatku poistenia. Ak sa počas uzatvárania poistenia už nachádzate v zahraničí a nová zmluva nenadväzuje na už existujúcu zmluvu, krytie začne až 6. deň po dátume uzatvorenia zmluvy. Generali cestovné poistenie ponúka aj poistenie študijného pobytu na 6 alebo 12 mesiacov.

Generali asistenčné služby

Generali cestovné poistenie sa predáva spolu s asistenčnými službami, ktoré sú vám k dispozícii aj pri krátkodobom aj celoročnom poistení. Základné asistenčné služby vám pomôžu pri zabezpečení ošetrenia lekárom alebo nedostupných liekov, vyhľadávaní vhodného zdravotníckeho zariadenia, prevoze, hospitalizácii alebo pri strate cestovných dokladov. Rozšírené asistenčné služby Plus ponúkajú napríklad právnu pomoc, asistenciu v opustenej domácnosti v prípade núdze alebo veterinárnu asistenciu. Asistenčné služby Autopremium môžu byť nápomocné pri dopravnej nehode, poruche alebo krádeži auta, pri defekte, vybití alebo poškodení batérie, zámene paliva, strate kľučov a podobne.

Liečebné náklady

Základnou zložkou je poistenie liečebných nákladov. Generali cestovné poistenie kryje nevyhnutné liečebné náklady v dôsledku akútneho ochorenia alebo úrazu prípadne náklady v súvislosti s úmrtím. V balíku L kryje uvedené náklady do výšky 300 000 eur, v balíku XL do výšky 1 mil. eur. Generali poistenie liečebných nákladov kryje neodkladné ambulantné lekárske ošetrenie, lekárom predpísané lieky, akútne ošetrenie zubov (300 eur), hospitalizáciu, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo do vlasti, repatriáciu, návštevu chorého v nemocnici (2 000 eur), návrat spolupoistenej osoby a detí do vlasti.

Storno

Generali cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie stornovacích poplatkov v prípade zrušenia zájazdu. Spoluúčasť je vo výške 5 %. Súčasťou je aj poistenie predčasného návratu a nevyužitej dovolenky, ktoré sa vzťahuje na náhradu uhradených a nečerpaných služieb a nákladov na predčasnú spiatočnú cestu. Poistenie je potrebné uzatvoriť spolu so zakúpením cestovnej služby. Ak ste ju zakúpili pred uzatvorením poistenia, samotné krytie začína až 10. dňom po jeho uzatvorení s výnimkou úmrtia, úrazu alebo živelnej udalosti v mieste bydliska.

Zodpovednosť

Poistenie všeobecnej zodpovednosti je súčasťou základného poistenia. Generali cestovné poistenie kryje škody na zdraví a majetku, ktoré neúmyselne spôsobíte tretej osobe, do výšky 200 000 eur. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti. Nevzťahuje sa na škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ani škody spôsobené zamestnávateľovi.

Úraz

Generali cestovné poistenie v rámci úrazového pripoistenia kryje trvalé následky úrazu do výšky 10 000 eur a smrť v dôsledku úrazu do výšky 5 000 eur. Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách na základe oceňovacích tabuliek poisťovne. Poistné plnenie sa vypláca od 10 %, maximálne do výšky 100 % pri viacerých trvalých poškodeniach.

Batožina a cestovné doklady

Poistenie batožiny sa uzatvára pre prípad jej poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia. Generali cestovné poistenie s týmto pripoistením kryje aj cestovné doklady, neskoré dodanie batožiny a návratnú finančnú pomoc. Poistnú sumu si môžete vybrať od 1 000 eur do 4 000 eur. Maximálne plnenie na jednu vec je 500 eur, elektroniku a športové vybavenie máte poistené do výšky jednej tretiny zvolenej poistnej sumy, cestovné doklady do výšky 350 eur. V prípade neskorého dodania batožiny o viac ako 24 hodín máte limit na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb 200 eur.

Záchranná činnosť

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť je súčasťou základného poistenia. Generali cestovné poistenie ich kryje do výšky 20 000 eur. Krytie sa vzťahuje na samotnú záchrannú činnosť (vyhľadávanie, vyslobodzovanie, prvá pomoc) a na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia prípadne k najbližšiemu dopravnému prostriedku záchrannej služby. Poistenie kryje pešiu turistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboarding, sánkovanie a jazdu na boboch do nadmorskej výšky 5 000 metrov a rekreačné aktivity na vode do vzdialenosti 5 556 metrov (3 námorné míle).

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy