Generali cestovné poistenie

Generali cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Európy alebo celý svet ako krátkodobé alebo celoročné poistenie s neobmedzeným počtom ciest. Základom poistenia je poistenie liečebných nákladov, občianskej zodpovednosti a záchrannej činnosti, ktoré si môžete doplnkovo rozšíriť aj o krytie batožiny, úrazu, storno poplatkov, rizikových športov, domáceho miláčika alebo autoasistencie. Súčasťou základného poistenia sú aj Generali asistenčné služby.

Pri výbere poistenia do zahraničia si môžete vybrať z dvoch základných balíkov. Balík L kryje liečebné náklady do výšky 300 000 eur, vyšší balík XL až do sumy 1 mil. eur. Poistenie záchrannej činnosti je v obidvoch balíkoch kryté do výšky 20 000 eur, poistenie občianskej zodpovednosti do výšky 200 000 eur aj pre škody na zdraví aj pre škody na majetku.

Cestovné poistenie

Ak sa rozhodnete cestovať v rámci Slovenska, máte k dispozícii Generali poistenie na hory. Liečebné náklady nie sú súčasťou poistenia, kryje ich zdravotné poistenie. Základom je poistenie záchrannej činnosti Horskej záchrannej služby, ku ktorému si môžete prikúpiť poistenie úrazu, zodpovednosti, batožiny, domáceho miláčika a asistencie k vášmu autu.

Generali cestovné poistenie online

Generali cestovné poistenie si môžete jednoducho a rýchlo uzatvoriť prostredníctvom našej stránky. Zadáte základné parametre poistenia (kto, kedy a kam cestuje) a online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia jednotlivých poisťovní prehľadne na jednom mieste. Vyberiete si pre vás a vašu cestu to najvhodnejšie a priamo na stránke ho môžete aj zaplatiť na účet poisťovne.

Poistenie začína dňom, ktorý ste si vybrali pri uzatváraní zmluvy a je uvedený aj v návrhu poistnej zmluvy. Poistné musíte zaplatiť na účet poisťovne ku dňu začiatku poistenia. Generali cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj s okamžitou platnosťou.

Ak sa počas uzatvárania poistenia už nachádzate v zahraničí, krytie začne až 6. deň po dátume uzatvorenia zmluvy. To neplatí v prípade, ak nové poistenie nadväzuje na už existujúce Generali cestovné poistenie. V tomto prípade ale musí byť nová zmluva uzatvorená najneskôr 1 deň pred zánikom existujúcej zmluvy.

Cestovné poistenie Generali ponúka aj poistenie študijného pobytu. V tomto prípade si môžete vybrať poistenie na 6 alebo 12 mesiacov.

Zložky Generali cestovného poistenia

Základnou zložkou Generali cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Vybrať si môžete krytie do výšky 300 000 eur alebo 1 mil. eur.

Cestovné poistenie Generali môže na vašich zahraničných cestách kryť aj:

Poistenie liečebných nákladov

Generali cestovné poistenie kryje nevyhnutné liečebné náklady v dôsledku akútneho ochorenia alebo úrazu prípadne náklady v súvislosti s úmrtím. V balíku L kryje uvedené náklady do výšky 300 000 eur, v balíku XL do výšky 1 mil. eur.

Poistenie kryje neodkladné ambulantné lekárske ošetrenie, lekárom predpísané lieky, hospitalizáciu, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo do vlasti, repatriáciu, návštevu chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby a detí do vlasti.

V rámci poistenia sú maximálne poistné limity pre akútne ošetrenie zubov (150 eur na jednu udalosť, maximálne 300 eur za celú dobu poistenia), na dopravu príbuzného (2 000 eur) a jeho ubytovanie (90 eur/noc, max. 5 nocí) a na dopravu poverenej osoby na miesto pobytu a späť (2 000 eur.)

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Generali cestovné poistenie už v základnom krytí obsahuje aj poistenie všeobecnej zodpovednosti. Do výšky 200 000 eur kryje škody, ktoré náhodne a neúmyselne spôsobíte inej osobe na majetku alebo zdraví.

Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré spôsobíte:

 • prevádzkou motorového vozidla
 • spolupoistenej alebo blízkej osobe, prípadne osobe žijúcej s vami v spoločnej domácnosti
 • svojmu zamestnávateľovi a právnickej osobe, v ktorej máte majetkovú účasť alebo ste členom jej štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu
 • pri vykonávaní zárobkovej činnosti
 • na súťažiach alebo pretekoch, na ktorých ste sa aktívne zúčastnili
 • pri profesionálnej športovej činnosti
 • na veciach, ktoré užívate alebo vám boli zverené
 • na životnom prostredí
 • prenosom HIV a infekčnými chorobami

Cestovné poistenie Generali takisto nekryje pokuty, penále a sankcie, platby z dôvodu nesplnenia povinnosti, represívneho, exemplárneho alebo preventívneho charakteru a náhrady škôd posúdené súdom v USA alebo Kanade.

Úrazové poistenie

Generali cestovné poistenie v rámci úrazového pripoistenia kryje trvalé následky úrazu do výšky 10 000 eur a smrť v dôsledku úrazu do výšky 5 000 eur. Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách na základe oceňovacích tabuliek poisťovne. Poistné plnenie sa vypláca od 10 %, maximálne do výšky 100 % pri viacerých trvalých poškodeniach.

Poistenie nekryje úrazy, ktoré existovali už pred uzatvorením poistenia, alebo ktoré nastanú následkom:

 • infarktu myokardu, mozgovej mŕtvice, degeneratívneho ochorenia, duševnej choroby alebo poruchy, epileptického alebo iného záchvatu kŕčom
 • samovraždy alebo úmyselného sebapoškodenia
 • infekčnej choroby, ktorá vznikla následkom úrazu, vznikom alebo zhoršením kýl, nádorov, aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, mazových pošiev, epikondylitíd alebo prietržou medzistavcovej platničky
 • manipulácie so zbraňami alebo pyrotechnikou
 • požitia alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných alebo psychotropných látok
 • ciest do neprístupných a neprebádaných oblastí, v nadmorskej výške nad 5 000 m n. m.
 • nepoužitia povinného športového výstroja, pri súťažiach a pretekoch alebo príprav na ne, pri vykonávaní profesionálnych športových činností vrátane tréningov a sústredení, extrémnych športov a činností, pri potápaní do hĺbky viac ako 40 metrov
 • aktívnej účasti na občianskych nepokojoch, terorizme, v cudzineckých légiách a podobne

Poistenie batožiny a cestovných dokladov

Poistenie batožiny sa uzatvára pre prípad jej poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia. Generali cestovné poistenie s týmto pripoistením kryje aj cestovné doklady, neskoré dodanie batožiny a návratnú finančnú pomoc.

Pri ceste do zahraničia si môžete vybrať poistnú sumu 1 000 eur, 2 000 eur, 3 000 eur alebo 4 000 eur, v rámci poistenia pre Slovensko je poistná suma 700 eur. Maximálne plnenie na jednu vec je 500 eur, elektroniku a športové vybavenie máte poistené do výšky jednej tretiny zvolenej poistnej sumy.

Cestovné doklady sú v rámci poistenia kryté do výšky 350 eur, neskoré dodanie batožiny o viac ako 24 hodín do výšky 200 eur. Tie môžete použiť na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb.

Generali cestovné poistenie kryje náklady na prevod finančných prostriedkov a poskytnutie zálohy v prípade finančnej núdze do výšky 400 eur.

Nie všetko je v rámci poistenia batožiny kryté. Cestovné poistenie Generali do poistenia nezahŕňa napríklad:

 • peniaze, platobné karty, šeky, ceniny, cenné papiere, letenky, cestovné lístky, dokumenty a osobné listiny
 • elektronické zariadenia počas ich prevádzky alebo manipulácie s nimi
 • záznamy na zvukových, obrazových, dátových alebo iných nosičoch
 • starožitnosti, veci umeleckej a historickej hodnoty
 • motorové vozidlá, prívesy, motocykle, mopedy, lietadlá, rogalá, lode a plavidlá, drony, vetrone, závesné klzáky, paraglajdery, draky, plachetnice
 • potraviny, výživové doplnky, vitamínové prípravky, lieky
 • alkohol, nápoje, tabakové výrobky
 • predmety slúžiace na výkon povolania
 • zbrane a príslušenstvo
 • zvieratá, rastliny

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť je súčasťou základného poistenia. Generali cestovné poistenie ich kryje do výšky 20 000 eur. Krytie sa vzťahuje na samotnú záchrannú činnosť (vyhľadávanie, vyslobodzovanie, prvá pomoc) a na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia prípadne k najbližšiemu dopravnému prostriedku záchrannej služby. V rámci Slovenska kryje náklady Horskej záchrannej služby Generali poistenie do hôr.

Generali cestovné poistenie kryje pešiu turistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboarding, sánkovanie a jazdu na boboch do nadmorskej výšky 5 000 metrov a rekreačné aktivity na vode do vzdialenosti 5 556 metrov (3 námorné míle).

Poistením nie sú kryté náklady vzniknuté:

 • pod vplyvom alkoholu, narkotík alebo iných omamných alebo psychotropných látok
 • v krajinách, kam sa neodporúča cestovať
 • pri porušení miestnych predpisov a v dôsledku vedomého nedodržiavania pokynov na zabezpečenie bezpečnosti
 • pri vykonávaní profesionálneho športu
 • počas súťaží, pretekov alebo tréningov
 • pri vyhlásení 4. a vyššieho stupňa lavínového nebezpečenstva alebo pri inom nebezpečenstve
 • na cestách do neprístupných a neprebádaných oblastí, v odľahlých alebo neobývaných miestach, v prostredí extrémnych klimatických alebo prírodných podmienok

Poistenie stornovacích poplatkov

Generali cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie stornovacích poplatkov v prípade zrušenia zájazdu. Súčasťou je aj poistenie predčasného návratu a nevyužitej dovolenky, ktoré sa vzťahuje na náhradu uhradených a nečerpaných služieb a nákladov na predčasnú spiatočnú cestu. Poistenie storna začína dňom uzatvorenia poistenia a končí nastúpením na cestu alebo jej stornovaním. Poistenie predčasného návratu začína momentom nastúpenia na cestu.

Poistenie je potrebné uzatvoriť spolu so zakúpením cestovnej služby. Ak ste ju zakúpili pred uzatvorením poistenia, samotné krytie začína až 10. dňom po jeho uzatvorení s výnimkou úmrtia, úrazu alebo živelnej udalosti v mieste bydliska.

Dôvodom storna môžu byť napríklad:

 • akútna choroba, úraz, hospitalizácia alebo úmrtie
 • nedobrovoľná strata zamestnania
 • zamietnutie žiadosti o vízum
 • tehotenstvo, o ktorom ste pri uzatváraní poistenia nevedeli
 • rozvod
 • škoda na majetku živelnou udalosťou alebo trestným činom
 • predvolanie na súdne konanie
 • povolanie do vojenskej služby
 • nehoda dopravného prostriedku, ktorým cestujete
 • zmeškanie nástupu na cestu z dôvodu dopravnej nehody

Generali asistenčné služby

Generali cestovné poistenie sa predáva spolu s asistenčnými službami, ktoré sú vám k dispozícii nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 5857 2266. Balík L zahŕňa základné asistenčné služby, balík XL navyše rozšírené asistenčné služby Plus. K obidvom balíkom si môžete prikúpiť aj asistenciu k vášmu vozidlu.

Základné asistenčné služby

V rámci základných asistenčných služieb máte k dispozícii:

 • telefonické lekárske odporúčania
 • informácie o lekároch a nemocniciach
 • dohodnutie stretnutia s lekárom resp. nástupu do nemocnice
 • vyhľadanie a odporučenie zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečenie nevyhnutných liekov a iných liečebných prípravkov
 • repatriáciu alebo prevoz do zdravotníckeho zariadenia
 • návrat spolupoistenej osoby v prípade predčasného ukončenia pobytu z dôvodu repatriácie alebo predĺženia cesty z dôvodu hospitalizácie
 • organizáciu cesty blízkej osoby do miesta pobytu a späť k neplnoletej alebo zdravotne odkázanej osobe
 • repatriáciu telesných pozostatkov
 • pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov

Rozšírené asistenčné služby Plus

Generali cestovné poistenie v balíku XL navyše ponúka:

 • právnu pomoc a zloženie kaucie na prepustenie z väzby, právnu pomoc na odvrátenie väzby (10 000 eur)
 • právnu pomoc pri trestnom alebo správnom konaní po dopravnej nehode (5 000 eur)
 • právnu pomoc pri spore zo spotrebiteľských vzťahov s miestnym poskytovateľom služieb (5 000 eur)
 • právnu pomoc pri nárokoch na náhradu škody alebo ujmy na zdraví (5 000 eur)
 • prevoz vecí zomrelého a pohreb v zahraničí (5 000 eur)
 • asistenciu v opustenej domácnosti v prípade núdze v mieste vášho bydliska (1 000 eur)
 • zabezpečenie náhradného pracovníka počas služobnej cesty v prípade akútneho ochorenia, úrazu, hospitalizácie alebo úmrtia (1 000 eur)
 • veterinárnu asistenciu

Asistenčné služby Autopremium

V rámci autoasistencie máte k dispozícii do limitu 2 000 eur na jednu udalosť:

 • telefonické informačné služby (najbližší autoservis, technická konzultácia)
 • cestnú asistenciu (odstránenie poruchy na mieste, vytiahnutie vozidla)
 • odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu
 • úschovu vozidla (max. 10 dní)
 • pri krádeži alebo oprave dlhšej ako 8 hodín náhradné vozidlo (max. 5 dní), náhradné ubytovanie (max. 3 noci) alebo náhradnú dopravu do cieľa cesty alebo miesta bydliska
 • odtiahnutie vozidla do domovského servisu
 • vyzdvihnutie opraveného vozidla
 • finančnú hotovosť v prípade núdze
 • pomoc v prípade defektu, pri vybití alebo poškodení batérie, pri zámene, nedostatku, zamrznutí alebo natankovaní zlého paliva, pri strate, zlomení alebo zamknutí kľučov vo vozidle