O finančnom sprostredkovaní

Finančné sprostredkovanie je osobitným druhom podnikania na finančnom trhu , ktoré je upravené zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné sprostredkovanie môžu vykonávať iba osoby, ktoré majú povolenie na túto činnosť udelené Národnou bankou Slovenska a majú postavenie samostatných finančných agentov a sú vedení v zozname dohliadaných subjektov na webovom sídle Národnej banky Slovenska http://regfap.nbs.sk/zoznam.php. Samostatní finanční agenti podnikajú na základe zmlúv s finančnými inštitúciami v sektoroch:
  • Poistenia alebo zaistenia
  • Kapitálového trhu
  • Prijímania vkladov
  • Poskytovania úverov
  • Doplnkového dôchodkového sporenia
     
Obsahom finančného sprostredkovania sú činnosti podľa § 2 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve:

predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
b) poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
c) spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
d) spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje.

2. Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v predchádzajúcom odseku  je aj
a) poskytovanie investičnej služby podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich propagácia,
b) poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
3.  Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2 písm. a) možno pokyny postupovať len banke, zahraničnej banke, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike,  obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť v Slovenskej republike,  alebo správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti, alebo ktorá verejne ponúka svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky.
4. Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.
5.  Finančné sprostredkovanie vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.